nástup do školy

Studenti třetího ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář Kateřina Černochcová, Barbora Korhoňová, Michal Mádr a Lucie Mynářová v neděli 16. září 2018 reprezentovali školu na akci pořádanou nadací Bezpečná Olomouc - Bezpečná cesta do školy. Studenti oboru DZZ se této akce účastnili již popáté. Děti si pod jejich vedením mohly vyzkoušet poskytování první pomoci, především resuscitaci, a seznámit se s prací zdravotnických záchranářů.
Mgr. Růžena Vitásková, Ph.D., vedoucí studijní skupiny

budova

V souladu s § 167 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/13/34/2005 dne 5. května 2005, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc doplňovací volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc a školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období do 31. prosince 2020.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

budova

Střední škola

Zahájení výuky – v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hod..
Výuka v pondělí 3. září 2018 probíhá první tři vyučovací hodiny – do 10.40 hod.


Vyšší odborná škola


Zápis do 1. ročníku vyšší odborné školy zdravotnické (všechny obory) – v pondělí 3. září 2018 v 10.00 hod. v aule.


Zápis do vyšších ročníků vyšší odborné školy zdravotnické (všechny obory) – v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hod. v učebnách dle rozpisu.

 

Důležité informace pro žáky a studenty - omezení vstupů
do části prostor budovy „D“ a na školní dvůr

 

Z důvodu pokračující stavebních úprav šatního komplexu školy v budově „D“ je omezen vstup
do prostor nacházejících se pod tělocvičnou a přístup na část školního dvora.

Žáci a studenti jsou povinni:


a) Respektovat označení vstupů na staveniště bezpečnostními značkami a nápisy „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“.


b) Nevstupovat na školní dvůr brankou z ulice Hynaisova, dodržovat zákaz vstupu za oplocení staveniště.


c) Vchod do budovy „C“ ze školního dvora využívat pouze k přístupu do učeben v budově „C“, průchod do suterénních prostor budovy „D“ a průchod k tělocvičně je uzavřen.


d) Přístup do budovy „D“ brankou z ulice Hynaisova případně z budovy „C“ kolem studijního a informačního centra (druhým podlažím):


-  z provozu dočasně vyřazeny místnosti 037 (cvičná kuchyňka K1) a šatny u cvičné kuchyně, 046 (kabinet), 048 (učebna PSK), 131 (učebna PSK),


-  vstup do šaten v budově „D“ dveřmi č. 051 – kolem kabinetu tělesné výchovy (TEV) dolů k šatnám a zpět,


 - přístup k učebnám a laboratořím školy je zajištěn chodbou kolem kabinetu TEV č. 070 a nahoru schodištěm do 1. a 2. patra budovy „D“,


 - vstup do velké tělocvičny bude pouze chodbou kolem kabinetu TEV č. 070 dveřmi č. 135.


Respektujte, prosím, uvedené pokyny.


Předpokládané ukončení omezení přístupu do části budovy „D“ a na školní dvůr je 8. října 2018.


Omlouvám se za dočasná omezení.


Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

 chemie5

 

Od října bude na naší škole probíhat již tradiční chemický kroužek pro zájemce z řad žáků základních škol. Zván je každý, koho zajímá chemie, komu se chce přemýšlet a kdo si chce alespoň něco z chemie prakticky vyzkoušet. Kroužek je pro účastníky zdarma. Více informací naleznete v připojeném letáčku. Těšíme se na vás!

Bližší informace zde.

budova

 

 Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠz:

Výsledky přijímacího řízeni DDS

Výsledková listina DDS

Informace pro přijaté DDS

 

budova

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oboru vzdělání diplomovaná dětská sestra - VOŠz

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra (tříleté vyšší odborné studium ukončené absolutoriem, denní forma vzdělávání pro absolventy středních škol, pro školní rok 2018/2019). Přihlášky se podávají do 27. srpna 2018 včetně.

Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

 jš 20181

Ve školním roce 2018/2019 nabízí škola dva typy denního studia cizích jazyků:
Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou - anglický jazyk (5 x 4 hodiny týdně)

Předpokládaná vstupní úroveň odpovídá znalostem nabytým v průběhu středoškolského studia (A2až B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)

Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou - kombinace jazyka anglického a německého (5 x 4 hodiny týdně)

Kurz je určen posluchačům, kteří mají základní znalosti jazyka anglického na úrovni A2 a vyšší podle SERRJ, což odpovídá přibližně znalostem nabytým během čtyřletého středoškolského studia. U studia německého jazyka nejsou vyžadovány žádné vstupní znalosti (začátečníci, popř. falešní začátečníci). Poměr výuky jazyka anglického a německého činí 4:1, to znamená, že čtyři dny v týdnu probíhá výuka angličtiny (4 x 4 hodiny denně) a jeden den v týdnu (4 hodiny) výuka němčiny.

Podmínky přijetí ke studiu:
Přihlášky ke studiu na školní rok 2018/2019 se přijímají v kanceláři školy od 15. května 2018 neomezeně až do naplnění jednotlivých kurzů. Přihlášky jsou dostupné v tištěné formě v kanceláři školy nebo ke stažení na webových stránkách www.epol.cz. Po zaslání vyplněné a vlastnoručně podepsané přihlášky bude zájemce o studium vyzván k podpisu Smlouvy o jednoletém kurzu cizích jazyků s denní výukou.

Posluchač je přijat ke studiu podpisem Smlouvy o jednoletém kurzu cizích jazyků s denní výukou (dále jen „smlouva“).
Úhradou administrativního poplatku ve výši 200,- Kč se uchazeč nestává posluchačem školy, je pouze veden jako zájemce o studium.
Posluchači neskládají ve školním roce 2018/2019 přijímací zkoušky, ale absolvují v první den výuky vstupní test, jehož cílem je stanovit vstupní znalosti posluchači. Na základě výsledků testu budou v daném kurzu zvoleny vhodné učební materiály.

V ceně kurzu je zahrnuta SJZ základní (úroveň B2) z anglického jazyka.

Jednotlivé vstupní testy se konají v pondělí 3. září 2018 v dopoledních hodinách, v budově školy Pöttingova 2, 771 00 Olomouc.

Podrobné informace ke stažení zde 
Přihláška 

kartarina san

Tak jako v předchozích letech i letos 26. června se žáci druhých ročníků zúčastnili dne s handicapem. Projektový den začal prohlídkou hasičské zbrojnice, kde se žáci seznámili se systémem ohlašování požárů i jiných krizových situací. Odpoledne pak vyjeli na Svatý Kopeček, odkud se vydali na pochod směr Radíkov a Hlubočky, kde měli možnost vyzkoušet bobovou dráhu. Vrcholem celé akce byla možnost strávit noc ve škole doprovázena opékáním a zpěvem u ohně a různými aktivitami spojenými s mnoha typy znevýhodnění.

foto klek

V termínu od 8. do 17. 6. 2018 se uskutečnil v Chorvatsku v destinaci Klek sportovně-turistický kurz tříd 2.AZA, 2.BZA. Akce se zúčastnilo celkem 51 žáků.
Náplní kurzu byly sportovní aktivity u moře i v moři, baseball, míčové hry a skupinová cvičení.
Za kulturou jsme vyjeli do přístavního města Dubrovníku, který je nazýván „perlou Jadranu“. Nachází se zde spousta bazilik a paláců, zajímavých uliček a jiných impozantních památek. Nejobdivovanější památkou jsou pravděpodobně dubrovnické hradby, které proslavil mimo jiné známý seriál „ Hra o trůny“ /Game of Thrones/.
Někteří žáci navštívili v Dubrovníku s vyučujícími i tamější akvárium a výstavu fotografií, která byla věnována obětem války v bývalé Jugoslávii.
Žáci hodnotili kurz jako úspěšný. Doufáme, že si všichni odvezli z kurzu krásné zážitky a vzpomínky je budou spolu s dobrou náladou držet nad vodou i v dalším školním roce.
Děkujeme všem zúčastněným vyučujícím, zdravotnickému dozoru / Mgr. Barboře Petrášové/ a instruktorům / Vojtovi, Karle, Janě/ za skvěle vykonanou práci během kurzu, žákům děkujeme za prima atmosféru a těšíme na další společné sportovní zážitky.
Za PT TEV
Mgr. Aleš Novák /vedoucí kurzu/, Mgr. Alena Pavelková /vyučující TEV/

Go to top