šablony

 

 

 

 

 

 

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008082


Název projektu: PODPORA SZŠ A VOŠZ OLOMOUC FORMOU PROJEKTU ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_035

Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Erasmus logo

Projekt z programu ERASMUS+
číslo grantové smlouvy 2017-1-CZ01-KA219-035449_1

Název projektu: Pattern of Longevity – (un)healthy lifestyle throughout European countries (Vzorec dlouhověkosti – (ne)zdravý způsob života v evropských zemích)
Partneři: IV Liceum Ogolnoksztalcace im.Kazimierza Wielkiego, Grudziadz
               Instituto A. Volta, Nicosia, Sicílie
Doba realizace: září 2017 až srpen 2019
Formou projektové práce, vzájemné komunikace s partnery a vzájemné spolupráce v mezinárodních skupinách při projektových setkáních v partnerských zemích se budou mladí lidé, jejích rodinní příslušníci a spolužáci seznamovat se zásadami zdravého stravování, potřebou dostatečného pohybu a zdravotních rizik spojených s nezdravým životním stylem.
Projekt je rozděnen na tři témata, kterým se studenti věnují vrámci mezinárodních mobilit:
1. Středomořská dieta a zásady zdravé životosprávy – listopad 2017, Sicílie.
2. Pravidelný pohyb a nezdravé návyky – řijen 2018, Polsko.
3. Zdravotní rizika spojená s nezdravým životním stylem – duben 2019, Česká republika.

 

 

 

 

irop

Projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002766


Název projektu: Pořízení nových zařízení a vybavení pro odbornou výuku včetně IT podpory
Projekt „Pořízení nových zařízení a vybavení pro odbornou výuku včetně IT podpory“ je spolufinancován Evropskou Unií.
Název programu: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.02.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Doba realizace: 1. 9. 2017 – 30. 11. 2018
Projekt je zaměřen na rozvoj infrastruktury pro odbornou výuku zubotechnických oborů. Pořízením moderního výukového vybavení bude škole umožněno modernizovat vyučovací postupy v zubní technice, čelit fyzickému zastarávání výukového vybavení školy a předcházet obtížím při uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Zahraniční jazykové pobyty pro žáky a učitele

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo prioritní osy: 7.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název projektu anglicky: Foreign language courses for teachers and students

Typ projektu: IP - ostatní Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2351

Během realizace projektu zaměřeného na podporu výuky cizích jazyků absolvují účastníci (žáci či učitelé) jazykové vzdělávací pobyty ve Velké Británii, Irsku nebo Rakousku. Mají tak možnost rozvinout svoje cizojazyčné komunikační dovednosti, zlepšit schopnost porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu i prohloubit svoje znalosti o reáliích příslušných zemí.

Cizojazyčná komunikace pro hospodářskou praxi

Název operačního programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název prioritní osy: Další vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.3.2

Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu anglicky: Foreign language communication for economic use

Datum zahájení realizace projektu: 01.09.2013

Realizace pilotního vzdělávání: říjen 2014 - květen 2015

Typ projektu: grantový

Poskytovatel podpory: Olomoucký kraj

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/04.0047

Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt volně navazuje na projekt Administrativní pracovník pro cizojazyčnou komunikaci (registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.05/02.0033)

 

Projekt CZ. 1.07/1.1.26/03.0028

Název: Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji
Naše škola je zapojena v projektu Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.26/03.0028, podpořeného z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož realizátorem je Obchodní akademie, Mohelnice spolu s partnerem projektu Moravskou vysokou školou Olomouc.

Doba realizace projektu: duben – prosinec 2014

Cílem projektu je rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol Olomouckého kraje. Žákům se dostane výuky v oblasti podnikání a ekonomických kompetencí, kterou zajistí koordinátoři ekonomické gramotnosti. V rámci inovované výuky dojde k vytvoření jedinečného výukového materiálu v podobě interaktivního podnikatelského komiksu a SW aplikace, která bude sloužit žákům zapojeným do projektu k tvorbě podnikatelských záměrů i jako prostředek k připomínkování, námětům a doporučením ze strany odborných mentorů projektu, pocházejícím z partnerské instituce projektu, z Moravské vysoké školy Olomouc.

Projekt počítá se zapojením alespoň 200 žáků středních škol Olomouckého kraje.

Přínosem projektu bude výchova podnikatelsky aktivních a ekonomicky kompetentních mladých lidí.

Projekt CZ.1.07/1.1.26/02.0077

Název projektu: Elearning na střední zdravotnické škole 2

Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba realizace: 1. 8. 2013 – 31. 12. 2014

Projekt je zaměřen na inovaci výukových metod a forem dvou odborných předmětů oboru ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (ošetřovatelství a klinická propedeutika a odborné názvosloví) s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků a pedagogů s využitím eLearningových technologií.

Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0009

Naše škola je partnerem projektu „PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI“ podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky realizaci projektu si 33 středních škol rozdělí celkem 113 miliónů korun. Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje.

Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Příjemce projektu: Olomoucký kraj

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009

Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Doba realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

Informační newsletter

Informační newsletter - červnen 2015

Projekt CZ.1.07/3.2.07/03.0027

Škola se jako partner podílí od září 2012 na realizaci projektu CZ.1.07/3.2.07/03.0027 - tvorba a pilotní ověření 24 vzdělávacích programů dalšího vzdělávání zaměřených na rozvoj odborných kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků z Moravskoslezského kraje. Bližší informace o projektu naleznete zde.

Go to top