Obory vzdělání VOŠz

Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11

Tříleté vyšší odborné denní studium pro absolventy středních škol, ukončené absolutoriem
Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra, bez odborného dohledu a bez indikce poskytují, popřípadě zajišťují ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti. Ve spolupráci s lékařem se podílejí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči.
Jsou vybaveni kompetencemi umožňujícími vykonávat profesi všeobecné sestry na žádoucí úrovni, rozvíjet své vědomosti, dovednosti a postoje v rámci dalšího vzdělávání a podporovat tak svůj profesionální růst.
Vzdělávací program vychází z minimálních požadavků na vzdělávání všeobecné sestry stanovených právními předpisy ČR a směrnic EHS.


Profil absolventa
Zdravotní požadavky
Učební plán

Diplomovaný farmaceutický asistent 53-43-N/11

Tříleté vyšší odborné denní studium pro absolventy středních škol, ukončené absolutoriem
Absolvent vzdělávacího programu diplomovaný farmaceutický asistent je schopen/-a bez odborného dohledu a bez indikace poskytovat zdravotní péči a informace pacientovi v rozsahu své odborné způsobilosti a v souladu s platnými právními předpisy a standardy.
Absolvent je připraven aktivně se podílet na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce, rodiny i skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Má předpoklady podílet se na výzkumu, spolupracovat s ostatními pracovníky ve zdravotnictví a dále se vzdělávat. Absolvent dodržuje etické zásady a respektuje osobnost a práva pacienta/ klienta. Je připraven tak, aby kvalitou své práce a svými postoji přispíval ke zvyšování prestiže povolání farmaceutického asistenta.

 

Profil absolventa
Zdravotní požadavky
Učební plán

Diplomovaný zubní technik

Kmenový obor: 53-44-N Technik ve zdravotnictví
Studijní obor: 53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik
Dosažený stupeň vzdělání: Vyšší odborné
Způsob ukončení
a certifikace:
Absolutorium, vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy
Vstupní předpoklady studentů: Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání a splnili podmínky přijímacího řízení
Délka a formy studia: 3 roky denní studium
 
 

Diplomovaný zdravotnický záchranář 53-41-N/21

Tříleté denní vyšší odborné studium pro absolventy středních škol, ukončené absolutoriem

Absolvent vzdělávacího programu diplomovaný zdravotnický záchranář je připraven pro výkon samostatných činností bez odborného dohledu a poskytování neodkladné péče, k níž má oprávnění vyplývající ze současné legislativy. Je oprávněn na základě vlastního posouzení a rozhodnutí a v souladu s diagnózou a pokynem lékaře nebo jiného způsobilého odborníka zabezpečovat specifickou ošetřovatelskou péči jedincům, rodinám nebo skupinám pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti.


Profil absolventa
Zdravotní požadavky
Učební plán

Diplomovaný zdravotní laborant 53-43-N/21

Tříleté vyšší odborné denní studium pro absolventy středních škol, ukončené absolutoriem

Vzdělávání poskytované vyšší odbornou školou navazuje na poznatky získané na střední škole. Obsah vzdělání je zaměřen tak, aby absolventi mohli úspěšně vykonávat povolání diplomovaného zdravotního laboranta a po získání specializované způsobilosti byli schopni samostatné odborné práce na specializovaných pracovištích klinických a neklinických laboratoří, dokázali se zapojit do týmové práce i na vědeckých a výzkumných pracovištích, byli dobře připraveni pro získávání nových vědomostí samostudiem.


Profil absolventa
Zdravotní požadavky
Učební plán

Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/51

Tříleté vyšší odborné denní studium pro absolventy středních škol ukončené absolutoriem.
Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná dětská sestra jsou vybaveni kompetencemi umožňujícími vykonávat profesi dětské sestry, která odpovídá za ošetřovatelskou péči o děti všech věkových skupin ve zdravotnických zařízeních a jiných dětských zařízeních nebo ve vlastním sociálním prostředí, při akutních a chronických poruchách zdraví a při somatických a psychických potížích.
Profesní kompetence dětských sester, jejich výstupní znalosti a dovednosti jsou rozděleny na základní, specializované a vysoce specializované podle základních funkcí, které dětská sestra plní a vycházejí z platných právních předpisů ČR.

Profil absolventa

Zdravotní požadavky

Učební plán

Go to top