studuj zdravku

vit

Z rukou hejtmana Josefa Suchánka převzala paní kolegyně Mgr. Růžena Vitásková, Ph.D. titul Pedagog roku 2021.
Paní doktorka Růžena Vitásková spojila celou svou pedagogickou kariéru s olomouckou zdravotnickou školou – Pöttigeem. Ve škole působí od roku 1985. Začínala jako vyučující na střední zdravotnické škole a výrazným způsobem se zapojila v roce 2005 do procesu vzniku vyšší odborné školy zdravotnické, zejména oboru diplomovaný zdravotnický záchranář. Za dobu existence oboru připravila pro praxi desítky absolventů – záchranářů, kteří pod jejím vlivem přecházeli do praxe připravení odborně, prakticky i morálně. Studenti svou vedoucí studijní skupiny hodnotili vždy jako náročnou v požadavcích na ně kladených, ale také spravedlivou při posuzování jejich výkonu. Vysoce hodnotí, s odstupem času již jako profesionálové, její zkušenosti, které jim v průběhu studia předávala, oceňují kreativní
a nadstandardní přístup k výuce v průběhu profesní přípravy.
Spolu se svými studenty spolupracuje s nadací Bezpečná Olomouc na realizaci každoročně pořádané akce Bezpečná cesta do školy. Přibližuje tak obor a práci zdravotnických záchranářů veřejnosti, stejně jako žákům nižších ročníků střední školy pravidelně pořádaným Dnem záchranáře.
Svým dlouholetým příkladným pedagogickým působením a odbornými znalostmi ovlivnila několik generací studentů i spolupracovníků.
Gratulujeme!
Kolegové z Pöttingea

vit2 vit3

diplom LOv

V pondělí 21. 6. 2021 proběhlo online vyhodnocení celomoravského kola soutěže v německém jazyce „Bücherwurm“ (Knihomol) pod záštitou Goethe Institutu. Do konce května se mohly odesílat tři soutěžní videopříspěvky se správně a výrazně namluveným německým textem či dramatizací. Tentokrát se předčítalo z humorné sbírky básní Ununterbrochen schwimmt im Meer, der Hinundhering hin und her. V kategorii odborných škol se na 3. místě umístila Vanesa Lovašová (2.B), na 4. místě Veronika Šubová (1.C) a na 7. místě Jana Schneiderová (2.C). Za odměnu obdržely žákyně drobné dárky od Goethe Institutu a od Nadačního fondu školy dárkové poukázky.

Všem třem žákyním patří poděkování za výbornou reprezentaci školy a gratulace k pěkným výsledkům.

Mgr. Hessová Polívková

tridni

Vážení rodiče,

v příloze naleznete doplňující informace ke schůzce zákonných zástupců žáků budoucích prvních ročníků, která se uskuteční v úterý 29. června 2021 v 17.30 hod. v aule školy.
Věnujte jim, prosím, pozornost.

Doplňující informace

Pozvánka

Pavel Skula
ředitel školy

skola PZ

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2021/2022:
Výsledková listina diplomovaná všeobecná sestra (DVS)
Výsledková listina diplomovaný farmaceutický asistent (DFA)
Výsledková listina diplomovaná dentální hygienistka (DDH)
Výsledková listina diplomovaný zubní technik (DZT)

Informace pro přijaté uchazeče DVS, DFA
Informace pro přijaté uchazeče DDH
Informace pro přijaté uchazeče DZT
Informace pro nepřijaté uchazeče DDH, DZT
Vzor odvolání DDH
Vzor odvolání DZT

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na střední zdravotnickou školu pro školní rok 2021/2022 po náhradním termínu konání JPZ.

Výsledková listina obor AZT

Výsledková listina obor LA

Výsledková listina obor NA

Výsledková listina obor PS

Informace pro přijaté uchazeče
Pozvánka na schůzku budoucích 1. ročníků
Formulář – výběr jazyka – návratka

diplom

Během covidového období, kdy byla na středních školách distanční výuka, byla vyhlášena Metodickým centrem Pro Lingua při Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě online soutěž ve čtení německých literárních textů. Úkolem bylo vybrat jeden ze tří textů a přečíst s pokud možno co nejlepší výslovností a výrazným přednesem. Následně bylo zapotřebí natočit a poslat videonahrávku. Na konci května bylo vyhlášení výsledků a na 2. místě se umístila Veronika Šubová z 1.C NA a na 6. místě Vanesa Lovašová z 2.B PS.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!!!
Za vyučující němčiny
Mgr. Hessová Polívková

respirator

Od 8. června 2021 platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – žáci a studenti nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni), při ostatních aktivitách ve škole (přestávky, společné prostory) zůstává režim stejný jako dosud.
Podrobné informace naleznete zde.

pomat 2021

Jednoletý kurz cizích jazyků

Komu je určen?
a) Absolventům středních škol a konzervatoří maturujícím v roce 2021. Tito posluchači, kteří v letošním roce složí svou první maturitu, mají na základě platné vyhlášky výhody studentů (přídavky na děti rodičům, dopravné, úhrada zdravotního pojištění, atp.).
b) Studium lze doporučit dalším posluchačům (s částečným pracovním úvazkem, ženám v domácnosti nebo na mateřské dovolené, maturujícím v předchozích letech, studentům VŠ, doktorandům atp.). Tito posluchači však nemají sociální výhody studentů a hradí si zdravotní pojištění sami, případně jim je hradí jejich zaměstnavatel.
Posluchači evidovaní na Úřadu práce uvedou, že ve svém volném čase navštěvují předmětný kurz za účelem rozšíření kvalifikace (pozor, nejedná se o soustavnou přípravu na povolání, studium neposkytuje stupeň vzdělání) a zůstávají tzv. státními pojištěnci.
V jakém rozsahu je poskytována výuka?
Stanovená doba výuky je 5 x 4 vyučovací hodiny týdně, tj. celkem 20 vyučovacích hodin týdně. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
Výuka bude zahájena ve středu 1. září 2021 a ukončena v pátek 17. června 2022.
Součástí zahájení výuky dne 1. září 2021 je absolvování vstupního testu, jehož cílem je stanovení vstupních znalostí cizího jazyka u všech posluchačů, aby mohly být vybrány vhodné učební materiály. Posluchači tedy neskládají přijímací zkoušky.
Výuka probíhá denně od 9.00 do 12.15 hodin.

Oficiální leták

VOLBY 4

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. července 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc opakované volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc z řad studentů na funkční období od 12. července 2021 do 11. července 2024.
Volby se uskuteční distančním způsobem prostřednictvím aplikace Bakaláři dne 10. června 2021. Návrhy kandidátů se podávají do 31. května 2021.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

Go to top