studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

pomat 2021

Jednoletý kurz cizích jazyků

Komu je určen?
a) Absolventům středních škol a konzervatoří maturujícím v roce 2021. Tito posluchači, kteří v letošním roce složí svou první maturitu, mají na základě platné vyhlášky výhody studentů (přídavky na děti rodičům, dopravné, úhrada zdravotního pojištění, atp.).
b) Studium lze doporučit dalším posluchačům (s částečným pracovním úvazkem, ženám v domácnosti nebo na mateřské dovolené, maturujícím v předchozích letech, studentům VŠ, doktorandům atp.). Tito posluchači však nemají sociální výhody studentů a hradí si zdravotní pojištění sami, případně jim je hradí jejich zaměstnavatel.
Posluchači evidovaní na Úřadu práce uvedou, že ve svém volném čase navštěvují předmětný kurz za účelem rozšíření kvalifikace (pozor, nejedná se o soustavnou přípravu na povolání, studium neposkytuje stupeň vzdělání) a zůstávají tzv. státními pojištěnci.
V jakém rozsahu je poskytována výuka?
Stanovená doba výuky je 5 x 4 vyučovací hodiny týdně, tj. celkem 20 vyučovacích hodin týdně. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
Výuka bude zahájena ve středu 1. září 2021 a ukončena v pátek 17. června 2022.
Součástí zahájení výuky dne 1. září 2021 je absolvování vstupního testu, jehož cílem je stanovení vstupních znalostí cizího jazyka u všech posluchačů, aby mohly být vybrány vhodné učební materiály. Posluchači tedy neskládají přijímací zkoušky.
Výuka probíhá denně od 9.00 do 12.15 hodin.

Oficiální leták

VOLBY 4

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. července 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc opakované volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc z řad studentů na funkční období od 12. července 2021 do 11. července 2024.
Volby se uskuteční distančním způsobem prostřednictvím aplikace Bakaláři dne 10. června 2021. Návrhy kandidátů se podávají do 31. května 2021.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

volby

Vážení rodiče nezletilých žáků, zletilí žáci, studenti – oprávnění voliči,
informuji Vás, že do úterý 25. května 2021, 20.00 hod. probíhají volby do školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc / školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 12. července 2021 do 11. července 20224.
Do školské rady se střední zdravotnické školy se volí dva zástupci oprávněných osob (zákonných zástupců nezletilých žáků / zletilých žáků), do školské rady vyšší odborné školy zdravotnické se volí dva zástupci studentů.
Bližší podrobnosti naleznete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.
Volby probíhají distančním způsobem (prostřednictvím webové aplikace Bakaláři – volič se přihlásí svými přístupovými údaji) v nabídce Ankety – Vyplňování anket – Volba školské rady SZŠ / Volba školské rady VOŠz.
Každý volič (zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák) volí dva své zástupce do školské rady střední zdravotnické školy.
Každý student vyšší odborné školy volí dva své zástupce do školské rady vyšší odborné školy zdravotnické.

Žádám Vás, abyste svého volebního práva využili a voleb se zúčastnili.
Děkuji.
Pavel Skula, ředitel školy

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na střední zdravotnickou školu pro školní rok 2021/2022 po řádném termínu konání JPZ
Výsledková listina – obor praktická sestra
Výsledková listina – obor asistent zubního technika
Výsledková listina – obor laboratorní asistent
Výsledková listina – obor nutriční asistent

Informace pro nepřijaté uchazeče
Informace pro nepřijaté
Vzor odvolání – praktická sestra
Vzor odvolání – asistent zubního technika
Vzor odvolání – laboratorní asistent
Vzor odvolání – nutriční asistent

Informace pro přijaté uchazeče
Informace pro přijaté
Pozvánka na schůzku budoucích 1. ročníků
Formulář – výběr jazyka – návratka

logo

Olomoucká zdravotnická škola – Pöttingeum přijímá do 31. května 2021 přihlášky na vyšší odbornou školu zdravotnickou na obory vzdělání: diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný zubní technik a diplomovaný farmaceutický asistent  (vše prezenční forma studia). Veškeré informace naleznete zde.

blob

Na základě dodatku opatření obecné povahy vydaného Ministerstvem školství (Č.j.: MSMT-4337/2118-8 Přijímací zkoušky – dodatek) sděluji všem uchazečům o studium na střední zdravotnické škole a jejich zákonným zástupcům následující informace:
A) Možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu – uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrzení zájmu zašlete na email sekretariáTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně jej oznamte telefonicky na číslo 585 704 114, do pátku 14. května 2021, do 14.00 hod. Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky jsou 2. a 3. června 2021.
Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

B) Zpětvzetí zápisového lístku – uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Dodatek opatření obecné povahy vydaný Ministerstvem školství naleznete zde
Pavel Skula
ředitel školy

VOLBY 3

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. července 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc a členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 12. července 2021 do 11. července 2024.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

666 3841

Vážení rodiče, žáci, studenti,
v souladu s informacemi Ministerstva školství dojde od pondělí 26. dubna 2021 k obnovení prezenční praktické výuky v budově školy následovně:

Praktické vyučování žáků SŠ a studentů VOŠ bude v týdnu probíhat dle rozvrhu zveřejněného v aplikaci Bakaláři. Žádám Vás, abyste se s rozvrhem seznámili a řídili se dle něj.

Poznámky:
a) Osobní účast na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním všech žáků /studentů s dříve uvedenými výjimkami (prodělaná nemoc – max. 90 dnů; potvrzení o negativním testu ne starší než 48 hodin, 14 dnů od druhé dávky očkování). Testování ve škole bude probíhat pod vedením vyučujícího.
b) Teoretická výuka – pokračuje distanční vzdělávání.
c) Skupinové konzultace (v maximálním počtu 6 žáků/studentů) zůstávají umožněny na SŠ, nově i na VOŠ ve všech předmětech. Podmínka testování zůstává.
d) Individuální konzultace žáků a studentů SŠ, VOŠ a JŠ – nedochází ke změnám, jsou umožněny – testování žáků/studentů není nutné.
e) Ubytování na domově mládeže – je umožněno žákům/studentům, kteří absolvují prezenční praktickou výuku / odbornou praxi nebo skupinové konzultace. Podmínka testování zůstává.
f) Žádám vás, abyste průběžně sledovali aktuální rozvrh v aplikaci Bakaláři.


Provoz školní jídelny:
– výdej obědů – v pondělí–čtvrtek v době od 11.00 do 14.00 hodin,
v pátek v době od 11.00 do 13.00 hodin.
Dodržujte, prosím, stanovené časy pro výdej stravy jednotlivým třídám/skupinám – viz přiložený rozpis!

Pavel Skula, ředitel školy

budova2018

V přiložených souborech naleznete aktuální informace pro uchazeče o studium na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc.

Informace pro uchazeče o přijetí PS, NA, LA.
Informace pro uchazeče o přijetí AZT.
Pozvánka k jednotným testům – vzor.
Ochrana zdraví.


Pavel Skula, ředitel školy

Go to top