studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

kulaty stul

na základě usnesení vlády České republiky č. 1022 o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020, kterým se ruší usnesení vlády České republiky č. 997 o přijetí krizového opatření ze dne 8. října 2020 a na základě informací z MŠMT Vám sděluji aktuální informace k provozu školy v období od 14. října do 1. listopadu 2020:


a) Střední zdravotnická škola, vyšší odborná škola zdravotnická
- Všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty, praktické vyučování, praktická příprava (odborná praxe) – vzdělávání bez osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách (probíhá pouze distanční vzdělávání prostřednictvím aplikace Teams, povinné).
- Pozor! – na základě usnesení vlády České republiky č. 1023 o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020 byla žáků a studentům posledních ročníků SZŠ a VOŠz uložena, po dobu platnosti nouzového stavu, pracovní povinnost. Hejtmanem Olomouckého kraje může být žákům a studentům s bydlištěm v Olomouckém kraji doručen příkaz k výkonu pracovní povinnosti dle výše uvedeného usnesení.
Pro žáky a studenty posledních ročníků, kteří budou vykonávat pracovní povinnost, nebude distanční forma vzdělávání povinná. Ubytování žáků a studentů vykonávajících pracovní povinnost bude zajištěno na domově mládeže.

b) Jazyková škola
- Vzdělávání v jazykových kurzech bez osobní přítomnosti posluchačů (probíhá pouze distanční vzdělávání).
- Vzdělávání v jednoletém studiu dle vyhlášky č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků probíhá prezenční i distanční formou. Počet osob v průběhu vzdělávání je omezen od 14. října 2020 na počet nepřevyšující 6 osob ve vnitřních prostorech (třídě/učebně).
- Státní jazyková zkouška plánovaná v termínu 16. října 2020 je odložena.

c) Domov mládeže
- Pro žáky a studenty bude domov mládeže do 31. října 2020 uzavřen. Ubytování v domově mládeže bude poskytnuto pouze žákům a studentům posledních ročníků, kteří budou vykonávat pracovní povinnost dle usnesení vlády České republiky č. 1023 o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020.

d) Školní jídelna
- Výdej obědů bude od 14. října do 30. října 2020 v době od 11.00 do 13.00 hodin.
- Objednané obědy na středu 14. října 2020 a dále byly strávníkům zrušeny.
- Žáci, a studenti kteří se vzdělávají distanční formou, mají možnost odebrat si oběd za dotovanou cenu. Obědy je ale nutné znovu objednat. Obědy mohou žáci odebírat i v době podzimních prázdnin.

Žádám žáky a studenty aby dodržovali ustanovení nařízené vládou i doporučená hygienická opatření.
Děkuji.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

koron

na základě usnesení vlády České republiky č. 997 o přijetí krizového opatření ze dne 8. října 2020 a na základě informací z MŠMT Vám sděluji aktuální informace k provozu školy v období od 12. října do 23. října 2020:

Střední zdravotnická škola, vyšší odborná škola zdravotnická
- Všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty – vzdělávání bez osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách (probíhá pouze distanční vzdělávání prostřednictvím aplikace Teams).
- Praktické vyučování, praktická příprava (odborná praxe) – probíhá kontaktně v odborných učebnách, laboratořích a zdravotnických zařízeních dle upraveného rozvrhu.

Jazyková škola
- Vzdělávání bez osobní přítomnosti žáků a posluchačů (probíhá pouze distanční vzdělávání prostřednictvím aplikace Teams).
- Státní jazyková zkouška plánovaná v termínu 16. října 2020 je odložena.

Domov mládeže
- Provoz ve stávajícím režimu. Výchova žáků v dopoledních hodinách bude zajištěna.

Školní jídelna
- Provoz ve stávajícím režimu. Žáci a studenti, kteří se vzdělávají distanční formou, mají možnost odebrat si oběd za dotovanou cenu.

Žádám žáky a studenty aby dodržovali ustanovení nařízené vládou i doporučená hygienická opatření.
Děkuji.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

666 3841Ředitel školy vyhlašuje výsledky 3. kola přijímacího řízení na VOŠ pro obory  DDS, DVS

Výsledková listina DDS

Výsledková listina DVS

F1

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje nebudou v době od 5. října 2020 do 18. října 2020 součástí vzdělávání sportovní činnosti (výuka tělesné výchovy). Rozhodnutí KHS naleznete zde.
Sledujte aktuální změny v rozvrhu hodin. V hodinách tělesné výchovy, které ani po úpravě rozvrhu nejdou „zrušit“ (jsou uprostřed denního rozvrhu) bude nad žáky zajištěn dohled vyučujícími tělesné výchovy.

Pavel Skula
ředitel školy

cesta do skoly upr

Nadace Bezpečná Olomouc pořádá pravidelně akci Bezpečná cesta do školy. Pro děti je připravena soutěž, jejímž prostřednictvím se seznamují s pravidly bezpečného pohybu na komunikaci a volnočasovými aktivitami.
Již posedmé se této akce, která se konala v neděli 13. září 2020, účastnili studenti oboru Diplomovaný záchranář. V tomto roce byl jejich tým doplněn dvěma studentkami z oboru Diplomovaná dětská sestra. Studenti seznamovali děti se základy první pomoci, resuscitace a jak volat pomoc při zranění.
Mgr. Růžena Vitásková, Ph.D.

epol detail web

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ obor DFK

Výsledková listina oboru DFK

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oborů vzdělání:
53–41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra

Přihlášky se přijímají do 30. září 2020. Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

kovidsoubor

S účinností ode dne 18. září 2020 do odvolání se nařizuje povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, roušek (povinná ochrana dýchacích cest) ve vnitřních společných prostorách školy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělesná výchova, zpěv, hra na dechové nástroje).


Bližší informace pro školy a školská zařízení naleznete zde.
Žádám žáky, studenty, zaměstnance a strávníky o dodržování tohoto opatření (při znehodnocení roušky v průběhu pobytu ve škole je umožněno žákům/studentům si roušku zakoupit na vrátnici školy – cena 5 Kč).
Děkuji.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

budova 2019 okna

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ

Výsledková listina DVS

Výsledková listina DDS

Výsledková listina DZL

 

Informace pro přijaté

Go to top