ZIVOTNI STYL


Dne 7. 5. 2015 proběhl na naší škole projektový den pro první ročníky „Životní styl a pohyb mládeže.“ Žáci byli rozděleni do osmi skupin podle tříd a pracovali v třicetiminutových blocích. Vystřídali se na osmi stanovištích. Záměrem bylo vytvořit rovnocenný tým z žáků a učitelů –„ Tým pohyb do škol“, který se ztotožní s myšlenkou zdravé školy a přijme odpovědnost za její šíření.
Tým dostal k dispozici „balíčky“ aktivit podporujících zdravé a aktivní prostředí školy. Navíc byl inventář TV obohacen o praktické vybavení v hodnotě 80 000 Kč.
Projektový den byl postaven na principech neformálního vzdělávání s využitím prvků zážitkové pedagogiky.
Velký dík patří učitelům Mgr. Svozilové, Jančové, Malčíkové, Ošťádalové, Langerové, studentům prvních ročníků a 2. A ZA za aktivní a spontánní přístup. Nadaci E. Pöttinga děkujeme za zdravé občerstvení. Akce se vydařila ke spokojenosti všech.

Logo pohyb do skol

 

 

jazykovka1Ve školním roce 2015/2016 nabízí škola dva typy denního studia cizích jazyků:

Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou - anglický jazyk (5 x 4 hodiny týdně)
Předpokládaná vstupní úroveň odpovídá znalostem nabytým v průběhu středoškolského studia (A2až B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)

Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou - kombinace jazyka anglického a německého (5 x 4 hodiny týdně)
Kurz je určen posluchačům, kteří mají základní znalosti jazyka anglického na úrovni A2 a vyšší podle SERRJ, což odpovídá přibližně znalostem nabytým během čtyřletého středoškolského studia. U studia německého jazyka nejsou vyžadovány žádné vstupní znalosti (začátečníci, popř. falešní začátečníci). Poměr výuky jazyka anglického a německého činí 4:1, to znamená, že čtyři dny v týdnu probíhá výuka angličtiny (4 x 4 hodiny denně) a jeden den v týdnu (4 hodiny) výuka němčiny.

Podmínky přijetí ke studiu:
Přihlášky ke studiu na školní rok 2015/2016 se přijímají v kanceláři školy od května 2015 neomezeně až do naplnění jednotlivých kurzů. Přihlášky jsou dostupné v tištěné formě v kanceláři školy nebo ke stažení na webových stránkách www.epol.cz. Po zaslání vyplněné a vlastnoručně podepsané přihlášky bude zájemce o studium vyzván k podpisu Smlouvy o jednoletém kurzu cizích jazyků s denní výukou.
Posluchač je přijat ke studiu podpisem Smlouvy o jednoletém kurzu cizích jazyků s denní výukou (dále jen „smlouva“).
Úhradou administrativního poplatku ve výši 200,- Kč se uchazeč nestává posluchačem školy, je pouze veden jako zájemce o studium.
Posluchači neskládají ve školním roce 2015/2016 přijímací zkoušky, ale absolvují v první den výuky vstupní test, jehož cílem je stanovit vstupní znalosti posluchači. Na základě výsledků testu budou v daném kurzu zvoleny vhodné učební materiály.
Jednotlivé vstupní testy se konají v úterý 1. září 2015 v dopoledních hodinách, v budově školy Pöttingova 2, 771 00 Olomouc.

Podrobné informace ke stažení zde

 

KPN reg

Dne 16. 4. 2015 jsme se vypravily na soutěž do Šumperku, kde se na místní zdravotnické škole konal v pořadí již druhý ročník soutěže v klinické propedeutice. Doprovázela nás paní profesorka Stojčevová.
Po příjezdu na SZŠ Šumperk nás čekalo vřelé přivítání, po kterém následovala již samotná soutěž. Do ní se zapojilo jedenáct prací na různá témata klinické propedeutiky. Všechny práce byly zdařilé a podle slov poroty na vysoké úrovni.
Naši školu reprezentovaly dvě studentky, Kateřina Blahová z 2. B a Anežka Salátová z 2. A. Kateřina se stala se svojí prezentací o ultrazvuku úspěšnou účastnicí a Anežka obsadila s prací o angiografii první místo. Chtěly bychom poděkovat vyučujícím klinické propedeutiky a názvosloví za odbornou pomoc při tvorbě prezentací.

Kateřina Blahová a Anežka Salátová, žákyně 2. ročníku SZŠ

den evropy

Třída 2.A vás srdečně zve na Den Evropy v úterý 5. května od 10.00 do 16.00 na Horní náměstí. Přijďte nás navštívit do stánku Řecka, ochutnat řecké speciality a naučit se několik užitečných řeckých slovíček na prázdninové cesty.
Žáci 2.A ZA

první pomoc1

Dne 20.4. 2015 se uskutečnila na Střední zdravotnické škole E. Pöttinga akce „První pomoc pro děti z mateřských škol“, která byla zorganizována pro MŠ Domašov u Šternberka.
Zúčastnilo se jí čtrnáct dětí předškolního věku.
Každé dítě si prošlo čtyřmi stanovišti, kde na ně čekaly úkoly, týkající se první pomoci:
- krvácení z nosu
- opaření ruky
- bolest břicha
- odřené koleno
- poslech srdíčka
Poté, co si děti vyzkoušely poskytnout první pomoci na jednotlivých stanovištích, byly pasovány na malé doktory a doktorky.
Nakonec děti navštívily učebnu péče o nemocné, kde obdivovaly modely dospělých nemocných a miminek.
Dětem se akce jistě líbila, byly aktivní a rychle si osvojily základy první pomoci.
Mgr. Marcela Stojčevová
vedoucí akce

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje: 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Výsledková listina - obor AZT

Výsledková listina - obor ZA

Výsledky Cermat

Informace pro nepřijaté uchazeče

Informace pro nepřijaté

Vzor odvolání AZT

Vzor odvolání ZA

Informace pro přijaté uchazeče

Informace pro přijaté

Pozvánka na schůzku

Formulář - návratka

OLOMOUC

14. a 15. dubna 2015 měli studentky a studenti 1. ročníků SZŠ a VOŠz E. Pöttinga v Olomouci možnost zúčastnit se akce, kterou pro ně připravujeme každým rokem již tradičně. Jejím cílem je představit žákům město, v němž se možná narodili, kde studují, pracují, tráví volný čas…Ale znají také jeho minulost, slavné osobnosti, roli, kterou hrálo naše město v dějinách? Vždyť Olomouc patří mezi nejvýznamnější historická a kulturní centra střední Evropy. Světově proslulá edice turistických průvodců Lonely Planet umístila v roce 2013 Olomouc na seznam deseti skrytých pokladů Evropy, tedy nejkrásnějších míst, která nesmíte minout. Vydali jsme se tedy společně po stopách historie…

14. dubna proběhla v aule naší školy úvodní beseda spojená s filmovou projekcí.
Základní informace o vzniku a minulosti města si pro své mladší spolužáky připravily studentky 3.B ZA Kristýna Linhartová a Monika Zavřelová.

15. dubna pokračoval program aktivitami přímo „v terénu“. Jednotlivé skupiny žáků se za pomoci map a pod vedením vyučujících humanitních předmětů pohybovaly historickým centrem města, plnily úkoly obsažené v pracovních listech, navštěvovaly nejvýznamnější památky. Závěrečným bodem programu byl výstup na radniční věž, ze které měl každý možnost prohlédnout si centrum města netradičně, z ptačí perspektivy.
Pohodovou atmosféru celého dne podpořilo teplé slunečné jarní počasí.

Poděkování patří všem učitelům i studentům, kteří se na realizaci a zdárném průběhu akce podíleli.
(Mgr. Eva Vesecká, sekce humanitních předmětů)

prales2

Dne 6.5.2015 se koná v aule SZŠ a VOŠz a Jazykové školy s právem SJZ Olomouc prezentace s cílem přiblížit studentům, žákům, pedagogům a veřejnosti úsilí dvou Čechů, kterým se povedlo na Sumatře zachránit 38 ha deštného pralesa.
Pořádá : PharmDr Anthoula Sipekiová a Mgr. Hana Špilková

zid1

16. dubna se při příležitosti Dne vzpomínání na oběti holocaustu zúčastnili žáci naší školy veřejného čtení jmen olomouckých občanů, kteří byli zavražděni v koncentračních táborech.
Cílem akce bylo připomenout židovské a romské oběti nacistické perzekuce a podpořit diskusi o současném stavu lidských práv. Veřejné čtení se konalo v sedmi městech České republiky, v Olomouci na Horním náměstí ji zorganizovala Židovská obec Olomouc již po druhé.

Za PT OBN, DEJ Hana Rajnohová

Go to top