studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

skola

Vážení rodiče, žáci, studenti,

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání.
V období 4.–10. ledna 2021 bude výuka a provoz školy probíhat následovně:
a) Střední zdravotnická škola
– 1. a 2. ročník SŠ: probíhá distanční vzdělávání,
– 3. a 4. ročník SŠ, třídy 3. C NA, 3. D LA:, 4. D AZ: probíhá distanční vzdělávání,
– 3. a 4. ročník SŠ, třídy oborů zdravotnický asistent: prezenčně probíhá praktické vyučování na pracovištích FN Olomouc, distanční vzdělávání v ostatních předmětech – dle upraveného rozvrhu.
b) Vyšší odborná škola zdravotnická
– probíhá distanční vzdělávání; praktická výuka a odborná praxe ve zdravotnických zařízeních; zkouškové období – dle rozvrhu.
c) Jazyková škola
– vzdělávání v jazykových kurzech bez osobní přítomnosti posluchačů (probíhá pouze distanční vzdělávání),
– dne 8. ledna 2021 se uskuteční státní jazyková zkouška z anglického jazyka.
d) Domov mládeže
– v provozu pro žáky a studenty plnící prezenční formou praktické vyučování /odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.
e) Školní jídelna
– výdej obědů pro žáky a studenty plnící prezenční formou praktické vyučování /odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních,
– žáci a studenti realizující distanční vzdělávání mohou odebrat dotovaný oběd s sebou.

Žáci a studenti se řídí pokyny třídních učitelů / vedoucích studijních skupin.
Podrobné informace k provozu škol a školských zařízení v období 4.–10. ledna 2021 naleznete zde.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

budova2018

Vážení rodiče, žáci, studenti,

 

vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků středních škol, vyšších odborných škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky na vzdělávání ve škole.

MŠMT zároveň pro střední školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny (podle §24 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.)

V tyto dny není povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje. 

Dále se v období od 21. do 23. prosince 2020 zakazuje poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních.

 

Ve dnech 21. a 22. prosince 2020 se studenti vyšší odborné školy a účastníci jazykové školy budou vzdělávat distančním způsobem; odborná praxe studentů VOŠ ve zdravotnických zařízeních probíhá dle stanoveného rozpisu.

 

S účinností od 16. prosince 2020 se ukončuje pracovní povinnost žáků a studentů.

 

Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru zde.

 

Mgr. Šárka Opravilová

statutární zástupce ředitele školy

budova 2019 okna

Vážení rodiče, žáci, studenti,
v souladu s informacemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dojde od pondělí 7. prosince 2020 k dalšímu částečnému obnovení prezenční výuky.
a) Střední zdravotnická škola
V týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020 bude probíhat výuka na SŠ následovně:
- prezenčně u tříd 1. A PS, 1. B PS, 2. A PS, 2. B PS, 3. A ZA, 3. B ZA, 4. A ZA, 4. B ZA, 4. C ZA, 4. D AZT;
- distančně u tříd 1. C NA, 1. D LA, 2. C PS, 2. D AZT;
- kombinovaně u tříd 3. C NA (prezenčně výuka LEV, ostatní předměty distančně), 3. DLA (prezenčně výuka CKB, CHT, HHT, ZLA, ostatní předměty distančně).
V týdnu od 14. 12. do 18. 12. 2020 dojde k rotaci tříd a výuka na SŠ bude následující:
- prezenčně u tříd 1. C NA, 1. D LA, 2. C PS, 2. D AZT, 3. C NA, 3. D LA, 4. A ZA, 4. B ZA, 4. C ZA, 4. D AZT;
- distančně u tříd 1. A PS, 1. B PS, 2. A PS, 2. B PS;
- kombinovaně u tříd 3. A PS a 3. B PS (prezenčně výuka OSPE, ostatní předměty distančně).
Výuka na SŠ ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2020 bude upřesněna.
Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou.
U všech žáků jsou umožněny prezenční konzultace i v týdnech pro ně jinak distanční výuky.
b) Vyšší odborná škola zdravotnická
Ve dnech od 7. 12. do 22. 12. 2020 bude probíhat výuka na VOŠ prezenční formou u studijních skupin: 1. B DVS, 1. DZL, 1. DFAk, 2. A DVS, 2. DFA, 2. DZT, 3. DDS, 3 DZT.
Ostatní studijní skupiny vykonávají odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních.
Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou.
c) Jazyková škola
Je umožněna výuka jednoletých a další kurzů cizích jazyků do maximálně 10 účastníků vzdělávání.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace posluchačů.
Žádám žáky a studenty o dodržování proti-epidemiologických opatření:
- nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy,
- pokud je to možné, dodržování rozestupů,
- pravidelná dezinfekce, mytí rukou apod.
Podrobné informace k provozu škol a školských zařízení naleznete zde.
Mgr. Šárka Opravilová
statutární zástupce ředitele školy

666 3841

Vážení rodiče, žáci, studenti,
v souladu s informacemi Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví dojde od středy 25. listopadu 2020 k částečnému obnovení prezenční výuky následovně:
a) Střední zdravotnická škola

  • 1. a 2. ročník SŠ: prezenčně probíhá praktické vyučování (skupiny do 20 žáků), distanční vzdělávání v ostatních předmětech – dle rozvrhu.
  • 3. ročník SŠ: prezenčně probíhá praktické vyučování na pracovištích FN OL, v laboratořích a odborných učebnách školy, distanční vzdělávání v ostatních předmětech – dle upraveného rozvrhu.
  • 4. ročník SŠ: probíhá prezenční výuka dle rozvrhu. Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace žáků 1. – 3. ročníku (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).


b) Vyšší odborná škola zdravotnická

  • 1. a 2. ročník VOŠ: probíhá distanční vzdělávání; praktická výuka a odborná praxe ve zdravotnických zařízeních i v laboratořích a odborných učebnách školy.
  • 3. ročník VOŠ: probíhá prezenční výuka, praktická výuka i odborná praxe dle rozvrhu. Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace studentů 1. – 2. ročníku (vždy pouze jeden student a jeden pedagogický pracovník).

c) Jazyková škola

Vzdělávání v jazykových kurzech bez osobní přítomnosti posluchačů (probíhá pouze distanční vzdělávání).
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace posluchačů (vždy pouze jeden posluchač a jeden pedagogický pracovník).


d) Domov mládeže

Běžný provoz pro žáky a studenty v prezenční výuce / pracovní povinnosti. Příjezd ubytovaných na domov mládeže je možný v úterý 24. listopadu 2020 od 16.00 hodin.

e) Školní jídelna

  • Výdej obědů od 25. listopadu 2020 v době od 11.00 do 14.00 hodin.

Žádám žáky a studenty o dodržování protiepidemiologických opatření:
- nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy,
- pokud je to možné, dodržování rozestupů,
- pravidelná dezinfekce, mytí rukou apod.

Podrobné informace k provozu škol a školských zařízení naleznete zde. Opatření PES pro oblast školství naleznete zde.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

666 3864

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme následující obory vzdělání

Ve střední zdravotnické škole obory vzdělání s maturitní zkouškou:
53-41-M/03   praktická sestra
53-41-M/02   nutriční asistent
53-43-M/01   laboratorní asistent
53-44-M/03   asistent zubního technika

Bližší informace naleznete v záložce SZŠ, sekci přijímací řízení SZŠ.

Ve vyšší odborné škole zdravotnické obory vzdělání zakončené absolutoriem:
53-41-N/1.   diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/3.   diplomovaná dentální hygienistka
53-43-N/1.   diplomovaný farmaceutický asistent
53-44-N/1.   diplomovaný zubní technik

Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci přijímací řízení VOŠz.

VOLBY 4

V souladu s opatřením obecné povahy vydaným MŠMT dne 29. října 2020 sděluji, že volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023 a volby členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023, vyhlášené dne 19. října 2020, se v původním termínu od 9. do 12. listopadu 2020 neuskuteční. Volby do obou školských rad budou vyhlášeny po skončení nouzového stavu.
Pavel Skula, ředitel školy
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

VOLBY 4

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. července 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc a členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

kulaty stul

na základě usnesení vlády České republiky č. 1022 o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020, kterým se ruší usnesení vlády České republiky č. 997 o přijetí krizového opatření ze dne 8. října 2020 a na základě informací z MŠMT Vám sděluji aktuální informace k provozu školy v období od 14. října do 1. listopadu 2020:


a) Střední zdravotnická škola, vyšší odborná škola zdravotnická
- Všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty, praktické vyučování, praktická příprava (odborná praxe) – vzdělávání bez osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách (probíhá pouze distanční vzdělávání prostřednictvím aplikace Teams, povinné).
- Pozor! – na základě usnesení vlády České republiky č. 1023 o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020 byla žáků a studentům posledních ročníků SZŠ a VOŠz uložena, po dobu platnosti nouzového stavu, pracovní povinnost. Hejtmanem Olomouckého kraje může být žákům a studentům s bydlištěm v Olomouckém kraji doručen příkaz k výkonu pracovní povinnosti dle výše uvedeného usnesení.
Pro žáky a studenty posledních ročníků, kteří budou vykonávat pracovní povinnost, nebude distanční forma vzdělávání povinná. Ubytování žáků a studentů vykonávajících pracovní povinnost bude zajištěno na domově mládeže.

b) Jazyková škola
- Vzdělávání v jazykových kurzech bez osobní přítomnosti posluchačů (probíhá pouze distanční vzdělávání).
- Vzdělávání v jednoletém studiu dle vyhlášky č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků probíhá prezenční i distanční formou. Počet osob v průběhu vzdělávání je omezen od 14. října 2020 na počet nepřevyšující 6 osob ve vnitřních prostorech (třídě/učebně).
- Státní jazyková zkouška plánovaná v termínu 16. října 2020 je odložena.

c) Domov mládeže
- Pro žáky a studenty bude domov mládeže do 31. října 2020 uzavřen. Ubytování v domově mládeže bude poskytnuto pouze žákům a studentům posledních ročníků, kteří budou vykonávat pracovní povinnost dle usnesení vlády České republiky č. 1023 o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020.

d) Školní jídelna
- Výdej obědů bude od 14. října do 30. října 2020 v době od 11.00 do 13.00 hodin.
- Objednané obědy na středu 14. října 2020 a dále byly strávníkům zrušeny.
- Žáci, a studenti kteří se vzdělávají distanční formou, mají možnost odebrat si oběd za dotovanou cenu. Obědy je ale nutné znovu objednat. Obědy mohou žáci odebírat i v době podzimních prázdnin.

Žádám žáky a studenty aby dodržovali ustanovení nařízené vládou i doporučená hygienická opatření.
Děkuji.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

koron

na základě usnesení vlády České republiky č. 997 o přijetí krizového opatření ze dne 8. října 2020 a na základě informací z MŠMT Vám sděluji aktuální informace k provozu školy v období od 12. října do 23. října 2020:

Střední zdravotnická škola, vyšší odborná škola zdravotnická
- Všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty – vzdělávání bez osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách (probíhá pouze distanční vzdělávání prostřednictvím aplikace Teams).
- Praktické vyučování, praktická příprava (odborná praxe) – probíhá kontaktně v odborných učebnách, laboratořích a zdravotnických zařízeních dle upraveného rozvrhu.

Jazyková škola
- Vzdělávání bez osobní přítomnosti žáků a posluchačů (probíhá pouze distanční vzdělávání prostřednictvím aplikace Teams).
- Státní jazyková zkouška plánovaná v termínu 16. října 2020 je odložena.

Domov mládeže
- Provoz ve stávajícím režimu. Výchova žáků v dopoledních hodinách bude zajištěna.

Školní jídelna
- Provoz ve stávajícím režimu. Žáci a studenti, kteří se vzdělávají distanční formou, mají možnost odebrat si oběd za dotovanou cenu.

Žádám žáky a studenty aby dodržovali ustanovení nařízené vládou i doporučená hygienická opatření.
Děkuji.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Go to top