studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

666 3864

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme následující obory vzdělání

Ve střední zdravotnické škole obory vzdělání s maturitní zkouškou:
53-41-M/03   praktická sestra
53-41-M/02   nutriční asistent
53-43-M/01   laboratorní asistent
53-44-M/03   asistent zubního technika

Bližší informace naleznete v záložce SZŠ, sekci přijímací řízení SZŠ.

Ve vyšší odborné škole zdravotnické obory vzdělání zakončené absolutoriem:
53-41-N/1.   diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/3.   diplomovaná dentální hygienistka
53-43-N/1.   diplomovaný farmaceutický asistent
53-44-N/1.   diplomovaný zubní technik

Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci přijímací řízení VOŠz.

VOLBY 4

V souladu s opatřením obecné povahy vydaným MŠMT dne 29. října 2020 sděluji, že volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023 a volby členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023, vyhlášené dne 19. října 2020, se v původním termínu od 9. do 12. listopadu 2020 neuskuteční. Volby do obou školských rad budou vyhlášeny po skončení nouzového stavu.
Pavel Skula, ředitel školy
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

VOLBY 4

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. července 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc a členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

kulaty stul

na základě usnesení vlády České republiky č. 1022 o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020, kterým se ruší usnesení vlády České republiky č. 997 o přijetí krizového opatření ze dne 8. října 2020 a na základě informací z MŠMT Vám sděluji aktuální informace k provozu školy v období od 14. října do 1. listopadu 2020:


a) Střední zdravotnická škola, vyšší odborná škola zdravotnická
- Všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty, praktické vyučování, praktická příprava (odborná praxe) – vzdělávání bez osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách (probíhá pouze distanční vzdělávání prostřednictvím aplikace Teams, povinné).
- Pozor! – na základě usnesení vlády České republiky č. 1023 o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020 byla žáků a studentům posledních ročníků SZŠ a VOŠz uložena, po dobu platnosti nouzového stavu, pracovní povinnost. Hejtmanem Olomouckého kraje může být žákům a studentům s bydlištěm v Olomouckém kraji doručen příkaz k výkonu pracovní povinnosti dle výše uvedeného usnesení.
Pro žáky a studenty posledních ročníků, kteří budou vykonávat pracovní povinnost, nebude distanční forma vzdělávání povinná. Ubytování žáků a studentů vykonávajících pracovní povinnost bude zajištěno na domově mládeže.

b) Jazyková škola
- Vzdělávání v jazykových kurzech bez osobní přítomnosti posluchačů (probíhá pouze distanční vzdělávání).
- Vzdělávání v jednoletém studiu dle vyhlášky č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků probíhá prezenční i distanční formou. Počet osob v průběhu vzdělávání je omezen od 14. října 2020 na počet nepřevyšující 6 osob ve vnitřních prostorech (třídě/učebně).
- Státní jazyková zkouška plánovaná v termínu 16. října 2020 je odložena.

c) Domov mládeže
- Pro žáky a studenty bude domov mládeže do 31. října 2020 uzavřen. Ubytování v domově mládeže bude poskytnuto pouze žákům a studentům posledních ročníků, kteří budou vykonávat pracovní povinnost dle usnesení vlády České republiky č. 1023 o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020.

d) Školní jídelna
- Výdej obědů bude od 14. října do 30. října 2020 v době od 11.00 do 13.00 hodin.
- Objednané obědy na středu 14. října 2020 a dále byly strávníkům zrušeny.
- Žáci, a studenti kteří se vzdělávají distanční formou, mají možnost odebrat si oběd za dotovanou cenu. Obědy je ale nutné znovu objednat. Obědy mohou žáci odebírat i v době podzimních prázdnin.

Žádám žáky a studenty aby dodržovali ustanovení nařízené vládou i doporučená hygienická opatření.
Děkuji.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

koron

na základě usnesení vlády České republiky č. 997 o přijetí krizového opatření ze dne 8. října 2020 a na základě informací z MŠMT Vám sděluji aktuální informace k provozu školy v období od 12. října do 23. října 2020:

Střední zdravotnická škola, vyšší odborná škola zdravotnická
- Všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty – vzdělávání bez osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách (probíhá pouze distanční vzdělávání prostřednictvím aplikace Teams).
- Praktické vyučování, praktická příprava (odborná praxe) – probíhá kontaktně v odborných učebnách, laboratořích a zdravotnických zařízeních dle upraveného rozvrhu.

Jazyková škola
- Vzdělávání bez osobní přítomnosti žáků a posluchačů (probíhá pouze distanční vzdělávání prostřednictvím aplikace Teams).
- Státní jazyková zkouška plánovaná v termínu 16. října 2020 je odložena.

Domov mládeže
- Provoz ve stávajícím režimu. Výchova žáků v dopoledních hodinách bude zajištěna.

Školní jídelna
- Provoz ve stávajícím režimu. Žáci a studenti, kteří se vzdělávají distanční formou, mají možnost odebrat si oběd za dotovanou cenu.

Žádám žáky a studenty aby dodržovali ustanovení nařízené vládou i doporučená hygienická opatření.
Děkuji.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

666 3841Ředitel školy vyhlašuje výsledky 3. kola přijímacího řízení na VOŠ pro obory  DDS, DVS

Výsledková listina DDS

Výsledková listina DVS

F1

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje nebudou v době od 5. října 2020 do 18. října 2020 součástí vzdělávání sportovní činnosti (výuka tělesné výchovy). Rozhodnutí KHS naleznete zde.
Sledujte aktuální změny v rozvrhu hodin. V hodinách tělesné výchovy, které ani po úpravě rozvrhu nejdou „zrušit“ (jsou uprostřed denního rozvrhu) bude nad žáky zajištěn dohled vyučujícími tělesné výchovy.

Pavel Skula
ředitel školy

cesta do skoly upr

Nadace Bezpečná Olomouc pořádá pravidelně akci Bezpečná cesta do školy. Pro děti je připravena soutěž, jejímž prostřednictvím se seznamují s pravidly bezpečného pohybu na komunikaci a volnočasovými aktivitami.
Již posedmé se této akce, která se konala v neděli 13. září 2020, účastnili studenti oboru Diplomovaný záchranář. V tomto roce byl jejich tým doplněn dvěma studentkami z oboru Diplomovaná dětská sestra. Studenti seznamovali děti se základy první pomoci, resuscitace a jak volat pomoc při zranění.
Mgr. Růžena Vitásková, Ph.D.

epol detail web

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ obor DFK

Výsledková listina oboru DFK

Go to top