studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

1. VYMEZENÍ POJMŮ

1.2. „Uživatel" je každá osoba, která používá notebook nebo jiné zařízení připojené do školní sítě Epol Free WiFi (dále jen „Zařízení“). Uživatel odpovídá za veškerý provoz z daného připojeného zařízení.
1.3. „Provozovatelem“ bezdrátové školní sítě Epol Free WiFi je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc
Pöttingova 2, 771 00 Olomouc.
1.4. „Účastnictvím“ se rozumí souhrn práv a povinností Uživatele, vyplývajících ze Všeobecných podmínek a ze zákona č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, jež mu vznikly v souvislosti s užíváním přístupu k internetu prostřednictvím školní Epol Free WiFi sítě.
1.5. „AP" je bezdrátový přístupový bod do sítě Epol Free WiFi
1.6. „Správcem" se rozumí školní metodik ICT.
1.7. „Sítí“ se rozumí školní bezdrátová síť Epol Free WiFi., pracující na bázi 802.11a, 802.11b a 802.11bg.

2. PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

2.1. Předmětem všeobecných podmínek jsou práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele v souvislosti s poskytováním přístupu k internetu prostřednictvím Sítě Provozovatelem Uživateli.
2.2. Síť je majetkem Provozovatele, který tuto síť provozuje a spravuje. Každý, kdo se stane Uživatelem, může využívat Síť za dále specifikovaných podmínek.

3. PŘIPOJENÍ UŽIVATELE

3.1. O způsobu připojení Uživatele do Sítě rozhoduje správce.
3.2. Uživatel je povinen respektovat rozhodnutí Správce.
3.3. Uživatel Sítě zodpovídá za to, že k připojení bude použito Zařízení, které má doklad o shodě (ČTÚ) a splňující normy IEEE 802.11b a IEEE 802.11g.
3.4. Fyzické připojení, konfiguraci technického a programového vybavení provádí Uživatel vlastními silami nebo na základě pokynů Správce.
3.5. Při připojení je Uživateli automaticky přidělena IP adresa. Je zakázáno používat jinou IP adresu, než jaká byla Uživateli přidělena.
3.6. Uživateli není povoleno ze svého Zařízení připojeného do Sítě poskytovat žádnou službu sdílení typu server, AP, Hotspot ...

4. POVINNOSTI UŽIVATELE

4.1. Uživatel pracuje v Síti tak, aby ostatním Uživatelům nenarušoval nebo nebránil v užívání prostředků Sítě.
4.2. Uživateli je zakázáno měnit nastavení veškerých parametrů aktivních prvků Sítě, která byla nastavena jejím administrátorem. Jestliže Uživatel jakýmkoliv způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit Správci.
4.3. Uživatel ručí za používání a šíření legálního programového vybavení nebo jiných prostředků, které jsou v souladu s platnými zákony ČR.
4.4. Uživatel nesmí záměrně přetěžovat Síť. Bude-li Uživatel pokračovat v zatížení Sítě i přes opakovaná upozornění Správce, bude mu dostupnými technickými prostředky na rozhodnutí Správce pozastavena možnost připojení do Sítě.
4.5. Uživatel nesmí svým Zařízením rušit Zařízení ostatních Uživatelů ani jiných organizací. Veškeré problémy bude řešit Správce. Uživatel, který způsobí rušení ostatních Uživatelů, je povinen Zařízení vypnout a požádat o pomoc Správce.
4.6. Uživatel by měl používat prostředky pro filtrování síťového provozu (firewall). Těmito prostředky ale nesmí filtrovat ICMP komunikaci (služba ping).
4.7. Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení Uživatele nebo datech Uživatele nese příslušný Uživatel sám.
4.8. Správce není povinen poskytovat servis na programovém nebo technickém vybavení Uživatelova Zařízení.
4.9. Je zakázáno používat Síť k šíření materiálů, jejichž šíření nebo veřejné vystavování je v rozporu se zákonem. Je zakázáno obtěžovat ostatní Uživatele nevyžádanými dopisy (SPAM).
4.10. Uživatel je povinen starat se o zabezpečení informací, které poskytuje do Sítě, či které Sítí přenáší. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv škody vzniklé poškozením či únikem důvěrných informací ze Sítě.
4.11. Uživatel nesmí využívat poskytovaných služeb k vlastnímu obohacení na úkor Provozovatele.

5.HLÁŠENÍ PORUCH

5.1. Bezprostřední problémy s využíváním služeb, vyplývajících z připojení k Síti, ohlašuje Uživatel správci. Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit vlastními silami, zda závada nespočívá v jeho Zařízení.

6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE

6.1. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací přenesených prostřednictvím služby zejména za obsahovou správnost a úplnost takových informací.
6.2. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody uživatele služby na hardwaru či softwaru, ztrátu dat či jinou ztrátu způsobenou při použití služby.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Poskytovatel je oprávněn Všeobecné podmínky Poskytovatele měnit a doplňovat z důvodu změny platné legislativy či změny podmínek na trhu telekomunikací. Poskytovatel je oprávněn měnit rozsah a kvalitu služby, případně poskytování služby bez náhrady ukončit, a to z důvodu zavedení nových služeb, zkvalitnění sítě, vývoje nových technologií, změn podmínek na trhu telekomunikací, v souvislosti s legislativními změnami apod.
7.2. Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2015.
7.3. Všeobecné podmínky pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti pozdějších všeobecných podmínek upravujících provoz Sítě.

Go to top