studuj zdravku

 

EU MSMT OK barva 1

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425


Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOKII)
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP
Doba realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023
Realizátor projektu a příjemce dotace: Olomoucký kraj
Anotace projektu: Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

Škola je zapojena do klíčové aktivity KA3 Podpora polytechnického vzdělávání. Je sídlem Centra kolegiální podpory a Krajského metodického kabinetu 16 – zdravotnictví. KA3 bude realizována v souladu se schváleným Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 a Školskou inkluzivní koncepcí Olomouckého kraje pro období 2020-2021. Aktivita je zaměřena na pokračování podpory podnícení zájmu žáků ze ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání cestou intenzivní spolupráce pedagogů mezi ZŠ, SŠ a VOŠ v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele vedoucí k zatraktivnění výuky a setrvání žáků v tomto typu studia.
Dále se pedagogičtí pracovníci školy zúčastní KA7 Mobility. Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj jejich pedagogických kompetencí při práci se žáky vedoucích k eliminaci předčasného ukončení školní docházky. Realizace mobilit v rámci KA7 umožní pedagogům trávit čas v dalších vzdělávacích institucích a pomohou jim skutečně se angažovat, učit a rozvíjet. Mobility jsou určeny především pedagogům SŠ a VOŠ zapojených do jednotlivých KMK. Zvolené cílové země a přijímající organizace budou zvoleny v souladu se zaměřením jednotlivých KMK. Během zahraničních mobilit pedagogové získají nové dovednosti a znalostí, které následně uplatní v praxi při výuce v předmětech spadajících pod jednotlivé KMK a realizaci aktivit naplánovaných v rámci dalších klíčových aktivit projektu. Mobility pro 12 pedagogických pracovníků se uskuteční za účelem jejich profesního rozvoje a rozvoje jejich pedagogických kompetencí. Realizaci mobilit bude koordinovat Krajský věcný koordinátor a uskuteční se ve čtyřech cílových zemích (Rakousko, Slovensko, Švédsko, Spojené Království)

 

 

šablony

 

 

 

Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016396

Název projektu: PODPORA SZŠ A VOŠZ OLOMOUC FORMOU PROJEKTU ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ II

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_065

Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP

Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

šablony

 

 

 

 

 

 

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008082


Název projektu: PODPORA SZŠ A VOŠZ OLOMOUC FORMOU PROJEKTU ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_035

Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

CLIL ve výuce na SŠ a VOŠ

Od listopadu 2017 do listopadu 2018 probíhala realizace šablony CLIL na SŠ a VOŠ. Cílem bylo prohloubit jazykové znalosti odborných pedagogických pracovníků – nejazykářů – a zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) při výuce nejazykových předmětů. Této výukové šablony se zúčastnily tyto vyučující: Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D., Mgr. Irena Přivřelová, Mgr. Šárka Fedorcová a Mgr. Bára Petrášová. Pedagog – lektor odborného jazyka byla Mgr. Alena Václavíková. Jak na SŠ, tak i na VOŠ bylo zrealizováno po 60 výukových lekcích. Cílem lekcí bylo rozšířit si odbornou slovní zásobu a získat větší jistoty v komunikačních dovednostech pedagoga v daném jazyce. Pedagog – nejazykář – sám připravil 10 krátkých vstupů metodou CLIL ve svých odborných předmětech.

Erasmus logo

Projekt z programu ERASMUS+
číslo grantové smlouvy 2017-1-CZ01-KA219-035449_1

Název projektu: Pattern of Longevity – (un)healthy lifestyle throughout European countries (Vzorec dlouhověkosti – (ne)zdravý způsob života v evropských zemích)
Partneři: IV Liceum Ogolnoksztalcace im.Kazimierza Wielkiego, Grudziadz
               Instituto A. Volta, Nicosia, Sicílie
Doba realizace: září 2017 až srpen 2019
Formou projektové práce, vzájemné komunikace s partnery a vzájemné spolupráce v mezinárodních skupinách při projektových setkáních v partnerských zemích se budou mladí lidé, jejích rodinní příslušníci a spolužáci seznamovat se zásadami zdravého stravování, potřebou dostatečného pohybu a zdravotních rizik spojených s nezdravým životním stylem.
Projekt je rozděnen na tři témata, kterým se studenti věnují vrámci mezinárodních mobilit:
1. Středomořská dieta a zásady zdravé životosprávy – listopad 2017, Sicílie.
2. Pravidelný pohyb a nezdravé návyky – řijen 2018, Polsko.
3. Zdravotní rizika spojená s nezdravým životním stylem – duben 2019, Česká republika.

 

Zpráva o projektu

 Erasmus+ Patern of Longevity


24.10.2018 – 30.10.2018 Grudziadz, Polsko
Erasmus+, program, který si dal za úkol sblížit studenty, jejich kultury a vytvořit nová přátelství. Projektů je nespočet a zdravotnická škola v Olomouci se nepřekvapivě zapojila do toho, který se točil kolem zdravé stravy, pohybu a životních rizik/závislostí. Jenže nebylo to jen tak…
Na prezentacích a dotaznících se začalo pracovat už na začátku roku 2018. Osm žaček bylo rozděleno do dvojic/čtveřice, které zodpovědně splnily každý úkol, který jim byl zadán. Náš tým byl složen ze žáků druhého a třetího ročníku. Všechny jsme se do tohoto vrhly s nadšením a týden před odjezdem jsme už byly „ready“. Prezentace „The best of Czech Republic“, průzkum ohledně závislosti a pohybu i „Life before and after internet“ už jen čekaly na to být předneseny Polákům a Italům.
Středa 24.10.
Jakoby se počasí rozhodlo nás připravit na severské podmínky v Grudziadz. Bylo zataženo a poprchalo. Jenže my jsme si nenechaly zničit náladu. Ani zpoždění mini autobusu nás nerozhodilo. V osm patnáct konečně malá česká delegace vyjela, za zvuku smíchu a hudby. Cesta byla dlouhá sedm úmorných rodin, ale bez větších zádrhelů jsme všechny žačky i učitelky přežily a na místě příjezdu nás již čekaly usměvavé tváře našich nových kamarádů.
Za pár minut jsme každá byla u své rodiny a seznamovaly se. Týden plný zajímavostí a nových zkušeností začal.
Čtvrtek 25.10.
Nezáleželo, jak dlouho jsme zůstali vzhůru a kecali, v 9:00 už všichni museli být nachystáni prezentovat. Hostitelské rodiny byly tak úžasné, že napekly spoustu dobrot, které skvěle šly k již připravené kávě v prezentační místnosti. Program začal prezentací o Grudziadz, videem o historii Polska a několika pěknými slovy od paní ředitelky. Potom jsme nastoupili my. I když jsme měli pár technických problémů, vše jsme odříkali a vyslechli si tím pádem zasloužený potlesk. Poté co Italové odříkali svou práci a dárečky byly rozdány, celá početná skupina se vydala do města na oběd a ihned potom následovala návštěva radnice. Zde jsme dostali ještě více drobností a zkusili nějaké ty polské sladkosti. K tomu jsme si i my Češky zahrály hru „Kde tady jsou toalety?“ Obzvláště doporučujeme hrát po několika hrnkách kávy….
Potom odpoledne uběhlo rychle. Krátká prohlídka, pár vět o historii města a skupinové fotky. Za pár hodin jsme se všichni znovu sešli na bowlingu. Byla to neskutečná zábava a ty dvě hodiny utekly jako nic. Za tu dobu jsme zkusili pár blbostí a byli jsme svědky toho, jak jedna z našich učitelek roznesla v bowlingu své zahraniční kolegy na kopytech.
Pátek 26.10.
Pátek byl rozhodně ten nejvíce fyzicky náročný den. V deset ráno jsme už všichni seděli v takzvané „pyramidě“. Tato unikátní budova byla vybudovaná pro inhalování výparů vody z Baltského moře. Zde jsme se rozdělili do dvou skupin: relaxační a cvičící.
Všechny Češky jsme cvičily (protože jsme byly jedny z mála lidí, kteří přišli připraveni) a musím uznat, že bylo fajn si pro jednou zacvičit v pořádné tělocvičně. Bylo tam vše od běhacího pásu až po TRX. A za pomoci profesionálního trenéra jsme si tu dali pěkně do těla.
Po příjezdu do školy nás čekalo překvapení: Raut. Ano, nejoblíbenější věc českých turistů. Kešu, pistácie, jablečné chipsy, smoothies… všechno! Samozřejmě, že jsme se na to snesly jako kobylky. Avšak až poté, co jsme se najedli skoro k prasknutí, nám bylo řečeno, že program pokračuje: trampolínky a zumba.
Trampolínky byly velmi náročné. Dívka, která nám předcvičovala, jela, jako by smíchala litr kávy s litrem energy drinku a vypila to najednou. Po dvou kolech jsme se odplazily do rohu tělocvičny a prosily učitelky o vodu. Z ničeho nic k nám přiskákala jiná holka a vytáhla nás na nohy. Zumba začala. Ta nebyla až tak namáhavá, ale šest sestav nás nakonec zase poslaly do rohu tělocvičny, kde jsme přemýšlely, zda máme začít psát závěti a rozlučné dopisy našim rodinám. Ani obědvat se nám nechtělo, a to je co říct!
Sobota 27.10.
Mrazivý den začal prohlídkou nejstaršího sportovního klubu KS Olimpia Grudziadz. Průvodce uměl dobře anglicky (velké plus) a dokonce se nám povedlo vidět fotbalový tým, jak trénuje! Jenže nás promptně vyhodili, protože bychom mohli „vyzradit taktiku druhému týmu“. Haha
Následně začala ta pravá zábava. Toruń, město proslavené svým muzeem o historii perníku. Všichni jsme si to užili. Muž a žena v roli vedoucího cechu a čarodějnice nám povyprávěli o začátcích perníku a i o tajném receptu. Divadlo bylo velmi zajímavé díky dvou věcem. Za prvé, oba nás do přednášky zapojili (domů jsme si potom odnášeli naše výrobky) a za druhé, mluvili jak v polštině tak angličtině. Super.
Když prohlídka skončila, byl nám zadán úkol. My a naši noví kamarádi jsme běhali po městě a ptali se lidí, zda se s námi chtějí vyfotit… na jedné noze… před různými historickými budovami… kdo tohle vymyslel? Nemám tušení… Dvě hodiny volného času utekly jako voda a než jsme se nadáli, zase jsme seděli v Tomatu a kecali. Klasický večer.
Neděle 28.10.
Neděle byla určena pro hosty a jejich rodiny, takže každý ten den prožil jinak. Moje rodina byla úplně úžasná a díky nim jsem se mohla setkat s mou internetovou kamarádkou, která je zrovna z Polska. Tento den si navždycky zapamatuji. Poprvé v životě se mi povedlo vidět jednoho z mých internetových kamarádů v reálném životě a ještě to byla jedna z těch, která pro mě znamená hodně. Prostě skvělé.
Pondělí 29.10.
Workshopy, workshopy a workshopy, kdopak by je neměl rád? Obzvláště, když jsou tak propracované, jako ty, které jsme dělali. Psycholog se nejdříve s námi seznámil, odkud jsme atd. Poté se nás všech ptal na šest známých osobností, míst, emocí a aktivit. Když jsme toto dokončili, rozdělil nás náhodně do šesti skupin. Celá práce spočívala v tom, že jsme museli spolupracovat a poté vytvořit krátkou scénku, ve které jsme využili právě ta jména, místa atd.
Vznikly tím pádem úžasné scénky jako třeba „Nechlastej s Koperníkem ve škole“ „Nebuď smutný v Šiša Baru“ a „Nespi ve Varně“ (samozřejmě jich bylo více, ale já vypisuji ta nejlepší).

Když jsme workshop uzavřeli morálním ponaučením (tak to vždycky je u takového typu práce), čekal nás koncert chlapecké skupiny „Hope“. Mladící byli zhruba v našem věku, jenže to nijak neubralo na jejich talentu. Žánr hudby balancoval na pop rocku a metalu. Některým se to líbilo, některým zas ne, každý má jiný vkus. Ale všichni uznali, že to borci dotáhnou daleko.

No a potom došlo na uzavření celého projektu. Rozdaly se fotky s certifikáty, podepisovalo se, loučilo a všichni se pomalu ale jistě chystali na dlouhou cestu domů.

Úterý 30.10.
No a je to tady. Den D. Den odjezdu. Slzy volně tekly, objímalo se, loučilo… ani člověku nedojde, jak moc mu začne na někom za ten týden záležet.
K tomuhle nemám moc co říct. Rozloučili jsme se, vyfotili a hop na bus, který nás zavezl domů. Cesta byla plynulá, skoro bez zastávek a dokonce jsme přijeli domů o hodinu dříve.
Závěr
Osobně jsem si ten týden (i když byly menší zádrhely) náramně užila. Program byl super, ostatní studenti milí (většina komunikativní) a jejich rodiny se staraly o nás jako o vlastní. Přípravy na březen jsou v plném proudu. Dvacátého března přijedou totiž všichni k nám!

 

 

irop

Projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002766


Název projektu: Pořízení nových zařízení a vybavení pro odbornou výuku včetně IT podpory
Projekt „Pořízení nových zařízení a vybavení pro odbornou výuku včetně IT podpory“ je spolufinancován Evropskou Unií.
Název programu: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.02.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 12. 2018
Projekt je zaměřen na rozvoj infrastruktury pro odbornou výuku zubotechnických oborů. Pořízením moderního výukového vybavení bude škole umožněno modernizovat vyučovací postupy v zubní technice, čelit fyzickému zastarávání výukového vybavení školy a předcházet obtížím při uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Projekt byl v plánovaném termínu ukončen. Bylo pořízeno moderní přístrojové vybavení do laboratoří praktického vyučování, včetně jejich vybavení výpočetní technikou se softwarem pro výuku CAD/CAM metod při zhotovování stomatologických náhrad.
V rámci vedlejších aktivit projektu došlo ke zbudování nového chodníku na školním dvoře a k revitalizaci zeleně (stromy, keře, travní porost) v areálu školy.
Po dobu udržitelnosti projektu probíhá využití modernizovaných laboratoří praktického vyučování při výuce vlastních žáků oboru asistent zubního technika a studentů oboru diplomovaný zubní technik. Laboratoř praktického vyučování – počítačová učebna s technologií CAD/CAM pro zhotovování stomatologických náhrad je využívána také spolupracujícími vyššími odbornými školami (Nymburk, Hradec Králové), studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboru zubní lékařství a spolupracujícími zubními laboratořemi – potencionálními zaměstnavateli absolventů zubotechnických oborů na škole vyučovaných.

 

Zahraniční jazykové pobyty pro žáky a učitele

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo prioritní osy: 7.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název projektu anglicky: Foreign language courses for teachers and students

Typ projektu: IP - ostatní Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2351

Během realizace projektu zaměřeného na podporu výuky cizích jazyků absolvují účastníci (žáci či učitelé) jazykové vzdělávací pobyty ve Velké Británii, Irsku nebo Rakousku. Mají tak možnost rozvinout svoje cizojazyčné komunikační dovednosti, zlepšit schopnost porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu i prohloubit svoje znalosti o reáliích příslušných zemí.

Cizojazyčná komunikace pro hospodářskou praxi

Název operačního programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název prioritní osy: Další vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.3.2

Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu anglicky: Foreign language communication for economic use

Datum zahájení realizace projektu: 01.09.2013

Realizace pilotního vzdělávání: říjen 2014 - květen 2015

Typ projektu: grantový

Poskytovatel podpory: Olomoucký kraj

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/04.0047

Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt volně navazuje na projekt Administrativní pracovník pro cizojazyčnou komunikaci (registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.05/02.0033)

 

Projekt CZ. 1.07/1.1.26/03.0028

Název: Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji
Naše škola je zapojena v projektu Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.26/03.0028, podpořeného z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož realizátorem je Obchodní akademie, Mohelnice spolu s partnerem projektu Moravskou vysokou školou Olomouc.

Doba realizace projektu: duben – prosinec 2014

Cílem projektu je rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol Olomouckého kraje. Žákům se dostane výuky v oblasti podnikání a ekonomických kompetencí, kterou zajistí koordinátoři ekonomické gramotnosti. V rámci inovované výuky dojde k vytvoření jedinečného výukového materiálu v podobě interaktivního podnikatelského komiksu a SW aplikace, která bude sloužit žákům zapojeným do projektu k tvorbě podnikatelských záměrů i jako prostředek k připomínkování, námětům a doporučením ze strany odborných mentorů projektu, pocházejícím z partnerské instituce projektu, z Moravské vysoké školy Olomouc.

Projekt počítá se zapojením alespoň 200 žáků středních škol Olomouckého kraje.

Přínosem projektu bude výchova podnikatelsky aktivních a ekonomicky kompetentních mladých lidí.

Projekt CZ.1.07/1.1.26/02.0077

Název projektu: Elearning na střední zdravotnické škole 2

Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba realizace: 1. 8. 2013 – 31. 12. 2014

Projekt je zaměřen na inovaci výukových metod a forem dvou odborných předmětů oboru ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (ošetřovatelství a klinická propedeutika a odborné názvosloví) s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků a pedagogů s využitím eLearningových technologií.

Go to top