studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

šablony

 

 

 

 

 

 

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008082


Název projektu: PODPORA SZŠ A VOŠZ OLOMOUC FORMOU PROJEKTU ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_035

Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

CLIL ve výuce na SŠ a VOŠ

Od listopadu 2017 do listopadu 2018 probíhala realizace šablony CLIL na SŠ a VOŠ. Cílem bylo prohloubit jazykové znalosti odborných pedagogických pracovníků – nejazykářů – a zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) při výuce nejazykových předmětů. Této výukové šablony se zúčastnily tyto vyučující: Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D., Mgr. Irena Přivřelová, Mgr. Šárka Fedorcová a Mgr. Bára Petrášová. Pedagog – lektor odborného jazyka byla Mgr. Alena Václavíková. Jak na SŠ, tak i na VOŠ bylo zrealizováno po 60 výukových lekcích. Cílem lekcí bylo rozšířit si odbornou slovní zásobu a získat větší jistoty v komunikačních dovednostech pedagoga v daném jazyce. Pedagog – nejazykář – sám připravil 10 krátkých vstupů metodou CLIL ve svých odborných předmětech.

Go to top