studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Obory vzdělání VOŠz

Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11

Tříleté vyšší odborné denní studium pro absolventy středních škol, ukončené absolutoriem
Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra, bez odborného dohledu a bez indikce poskytují, popřípadě zajišťují ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti. Ve spolupráci s lékařem se podílejí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči.
Jsou vybaveni kompetencemi umožňujícími vykonávat profesi všeobecné sestry na žádoucí úrovni, rozvíjet své vědomosti, dovednosti a postoje v rámci dalšího vzdělávání a podporovat tak svůj profesionální růst.
Vzdělávací program vychází z minimálních požadavků na vzdělávání všeobecné sestry stanovených právními předpisy ČR a směrnic EHS.


Profil absolventa
Zdravotní požadavky
Učební plán

Diplomovaný farmaceutický asistent 53-43-N/11

Tříleté vyšší odborné denní studium pro absolventy středních škol, ukončené absolutoriem
Absolvent vzdělávacího programu diplomovaný farmaceutický asistent je schopen/-a bez odborného dohledu a bez indikace poskytovat zdravotní péči a informace pacientovi v rozsahu své odborné způsobilosti a v souladu s platnými právními předpisy a standardy.
Absolvent je připraven aktivně se podílet na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce, rodiny i skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Má předpoklady podílet se na výzkumu, spolupracovat s ostatními pracovníky ve zdravotnictví a dále se vzdělávat. Absolvent dodržuje etické zásady a respektuje osobnost a práva pacienta/ klienta. Je připraven tak, aby kvalitou své práce a svými postoji přispíval ke zvyšování prestiže povolání farmaceutického asistenta.

 Profil absolventa

Zdravotní požadavky
Učební plán

Učební plán DFAk

 

Diplomovaný zubní technik 53-44-N/11

 Tříleté denní vyšší odborné studium pro absolventy středních škol, ukončené absolutoriem

Vzdělávací program diplomovaný zubní technik připravuje studenty k výkonu povolání zubního technika. Absolvent má předpoklady pro samostatné zvládnutí řídící práce, pro vedení asistenta zubního technika, pro spolupráci s pracovníky týmu stomatologických pracovišť ve zdravotnictví i pro další osobní profesní růst. Absolvent je cíleně připravován tak, aby kvalitou své práce a svými postoji přispíval ke zvyšování prestiže povolání zubního technika. V oblasti výkonu profese je absolvent připraven pro zhotovování zubních náhrad, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků i provádění jejich oprav, zpracovávání všech hlavních a pomocných stomatologických materiálů užívaných v zubním lékařství, obsluhu zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře, včetně jejich údržby, podílení se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a na zajištění jejich dostatečné zásoby, poskytnutí předlékařské první pomoci (v rozsahu odborné způsobilosti) a spolupráci při lékařské první pomoci, pro racionální jednání v situacích obecného (veřejného) ohrožení.

 

 Diplomovaný zdravotní laborant 53-43-N/21

Tříleté vyšší odborné denní studium pro absolventy středních škol, ukončené absolutoriem

Vzdělávání poskytované vyšší odbornou školou navazuje na poznatky získané na střední škole. Obsah vzdělání je zaměřen tak, aby absolventi mohli úspěšně vykonávat povolání diplomovaného zdravotního laboranta a po získání specializované způsobilosti byli schopni samostatné odborné práce na specializovaných pracovištích klinických a neklinických laboratoří, dokázali se zapojit do týmové práce i na vědeckých a výzkumných pracovištích, byli dobře připraveni pro získávání nových vědomostí samostudiem.


Profil absolventa
Zdravotní požadavky
Učební plán

Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/51

Tříleté vyšší odborné denní studium pro absolventy středních škol ukončené absolutoriem.
Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná dětská sestra jsou vybaveni kompetencemi umožňujícími vykonávat profesi dětské sestry, která odpovídá za ošetřovatelskou péči o děti všech věkových skupin ve zdravotnických zařízeních a jiných dětských zařízeních nebo ve vlastním sociálním prostředí, při akutních a chronických poruchách zdraví a při somatických a psychických potížích.
Profesní kompetence dětských sester, jejich výstupní znalosti a dovednosti jsou rozděleny na základní, specializované a vysoce specializované podle základních funkcí, které dětská sestra plní a vycházejí z platných právních předpisů ČR.

Profil absolventa

Zdravotní požadavky

Učební plán

Diplomovaná dentální hygienistka 53-41-N/31

Tříleté vyšší odborné denní studium pro absolventy středních škol ukončené absolutoriem.

Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná dentální hygienistka jsou schopni se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, neodkladné péče. Připravovat pacienty, klienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádět nebo při nich asistovat. Pod odborným dohledem zubního lékaře se podílet na profylaxi onemocnění ústní dutiny, včetně odhalení časných patologických změn a prevence jejich zhoršování.
Absolventi jsou vybaveni kompetencemi umožňujícími vykonávat profesi dentální hygienistky na žádoucí úrovni, rozvíjet své vědomosti, dovednosti a postoje v rámci dalšího vzdělávání a podporovat tak svůj profesionální růst. Pracují přesně a precizně, disponují sebekontrolou a sebeovládáním, mají organizační schopnosti, při jednání s lidmi projevují jistotu a pohotovost, kultivovanost vystupování a úpravu zevnějšku.

Profil absolventa

Zdravotní požadavky

Učební plán

Učební plán od roku 2023

Go to top