studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Ceník a platební podmínky

 

Platební podmínky

Podmínkou přijetí k jazykovému vzdělávání a zařazení do kurzu je odevzdání řádně vyplněné a vlastnoručně podepsané Závazné přihlášky do jazykového kurzu ve školním roce 2024/2025 (dále jen přihláška).

Za nezletilé posluchače podepisuje přihlášku do kurzu zákonný zástupce.

Přihlášky lze posílat i elektronicky na adresu vedoucí jazykové školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Úplata za vzdělávání - školné se hradí převodním
příkazem:

Číslo účtu: 19-1149850227/0100 (KB)
Zpráva pro příjemce: jméno účastníka kurzu


Úplata za vzdělávání - školné (dále jen školné) se platí jednorázově, u celoročních kurzů je možno uhradit úplatu za vzdělávání ve dvou pololetních splátkách, a to:

1. splátka ve výši 50% z celkové výše školného do 30.září 2024 (zaplacením školného se rozumí připsání školného na účet školy)

2. splátka ve výši 50% z celkové výše školného se hradí nejpozději v polovině délky trvání kurzu do konce února 2025.

 Zápis do kurzu je možný během celého školního roku.

Posluchač, který nastoupí v průběhu školního roku, platí poměrnou část školného, počínaje prvním dnem měsíce, ve kterém se do kurzu zapsal.

Úplata za vzdělávání - školné se uchazeči vrací pouze v případě, že Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc kurz neotevřela a nedošlo k dohodě s uchazečem o přeřazení do jiného kurzu, nebo v případě, že se uchazeč odhlásil písemně nejpozději v den předcházející dni zahájení kurzu (den doručení). Překážky ze strany posluchače vzniklé v průběhu konání kurzu (změna pracovní doby, služební cesta, nemoc apod.) nejsou důvodem k vrácení školného. Jazykový kurz nelze přerušit. Kurzovné nelze převést na další osobu, ani na další rok.

Posluchač nemá právo na vrácení úplaty za vzdělávání – školného v případě neodvratitelných událostí, kterým JŠ s právem SJZ Olomouc nemohla zabránit při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní požadovat, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, náhlá porucha v dodávce vody nebo elektřiny, havárie, neštěstí a další okolnosti, které JŠ s právem SJZ Olomouc nemohla ovlivnit ani předvídat.

JŠ s právem SJZ Olomouc si vyhrazuje právo během celého školního roku zrušit kurz z důvodu jeho nerentability. V takovém případě vrací škola posluchači poměrnou část školného.

Platba na fakturu:
Platba na fakturu je možná na základě písemné objednávky. Na objednávku je třeba uvést přesný název školy(adresáta–viz níže), 

fakturační adresu organizace, její IČ, DIČ, jméno posluchače, za kterého bude platba provedena, zda se jedná o platbu za 1. nebo 2. pololetí nebo celý školní rok. Objednávku je třeba doplnit razítkem a podpisem oprávněné osoby.

Adresát objednávky:
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc
Pöttingova 624/2
779 00 Olomouc

IČO: 00600938

DIČ: CZ00600938

Ceník

Ceny jsou uvedeny pro kurzy celoroční (probíhající po dobu jednoho školního roku, tedy 10 měsíců):

kurz 3 hodiny/týden:
výuka  v rozsahu 114 hodin/rok

kurz 2 hodiny/týden:
výuka  v rozsahu 76 hodin/rok

Ceny krátkodobějších kurzů (9 a méně měsíců, případně týdnů) jsou k dispozicii u vedoucí jazykové školy Mgr. Faltýnkové, Ph.D.

Odpolední a večerní kurzy pro veřejnost:

2 hodiny týdně:   3.500,- Kč / pololetí
Konverzace 3.500,- Kč / pololetí

Přípravné kurzy na mezinárodní certifikované zkoušky (3 hodiny týdně): 

PET, FCE 5.000,- Kč / pololetí
CAE 5.000,- Kč / pololetí

Přípravný kurz na státní jazykovou zkoušku základní (3 hodiny týdně):

SJZ:   5.000,- Kč / pololetí

 

 Kurzy pro veřejost budou realizovány při minimálním počtu 6 posluchačů na kurz.                              


Pomaturitní kurzy:   

Ve všech pomaturitních kurzech jednotná cena:    
24.600,- Kč za rok + 200,- Kč zápisné

Rozsah výuky v pomaturitním kurzu: 
minimálně 700 hodin/školní rok
(výuka po dobu deseti měsíců)

 

 

*Vysvětlivky použitých zkratek
– názvy mezinárodních certifikovaných zkoušek:

PET=Preliminary English Test / FCE=First Certificate in English / CAE=Certificate in Advanced English

 

 

 

Go to top