studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Státní jazykové zkoušky B2, C1 a zkouška B1

Termíny SJZ                                                                            

SJZ základní (B2):   květen 2025    

SJZ všeobecná (C1):  květen 2025

Mezní termín odevzdání přihlášky:  3 týdny před konáním zkoušky

Zkoušky se konají při minimálním počtu 4 přihlášených uchazečů. 

Zkouška B1: 14-21 dnů po přihlášení na zkoušku

Přihláška ke Státní jazykové zkoušce

 

Přípravné kurzy na SJZ

Přípravné kurzy na SJZ

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc organizuje každoročně jednoletý přípravný kurz na státní
jazykovou zkoušku základní jazyka anglického (začátek kurzu v září či říjnu daného školního roku, 
viz Kurzy pro veřejnost).

Pokud se kurz z důvodu nízkého zájmu neotevře, lze navštěvovat přípravné kurzy na mezinárodní certifikované
zkoušky, jejichž organizace a stupeň jazykové obtížnosti jsou obdobné. Do kurzu je možno přistoupit kdykoli
během roku, posluchač platí poté poměrnou část školného.

Vzhledem k obdobné skladbě a koncepci zkoušek je příprava na:

 •  Státní jazykovou zkoušku základní z jazyka anglického součástí přípravného kurzu na mezinárodní zkoušku FCE
 •  Státní jazykovou zkoušku všeobecnou z jazyka anglického součástí přípravného kurzu na mezinárodní zkoušku CAE
 •  Státní jazykovou zkoušku základní z jazyka německého součástí přípravného kurzu na mezinárodní zkoušku Goethe-Zertifikat B2
 •  Státní jazykovou zkoušku všeobecnou z jazyka německého součástí přípravného kurzu na mezinárodní zkoušku Goethe-Zertifikat C1
 •  Státní jazykovou zkoušku základní z jazyka francouzského součástí přípravného kurzu na mezinárodní zkoušku DELF


Vyučující v daném kurzu poskytne na požádání informace o formální stránce státní jazykové zkoušky, případně ukázkové materiály.

SJZ základní - popis

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ


podle vyhl. MŠMT 33/2005 Sb.

 

 • zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále SERRJ)

Obsah SJZ základní je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice (viz tematické okruhy daného jazyka). Uchazeč má úspěšně vykonanou zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se písemně i ústně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem. Požaduje se znalost přibližně 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 1.  stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 600-800 slov
 2.  dovednost sestavit v cizím jazyce písemné sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
 3.  stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5-6 minut
 4.  schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Při ověřování dovedností uvedených v odstavci 1) a 2) lze používat slovník, ale pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky (viz tematické okruhy daného jazyka), která trvá 15-20 minut a při které se u kandidáte ověřuje:
- schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života
- dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech

 

Termín zkoušky: květen 2025

Odevzdání přihlášek: březen - duben 2025

Cena: 4.000,- 

Zkouška se koná při minimálním počtu 4 přihlášených uchazečů.

SJZ všeobecná - popis

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA VŠEOBECNÁ


podle vyhl. MŠMT 33/2005 Sb.

 

Termín zkoušky: květen 2025

Odevzdání přihlášek: březen - duben 2025

Cena4.700,- 

Zkouška se koná při minimálním počtu 4 přihlášených uchazečů.

- zkouška na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
(dále SERRJ)

Obsah SJZ všeobecné je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice (viz tematické okruhy daného jazyka). Uchazeč má úspěšně vykonanou zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 1.  stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200-1400 slov
 2.  dovednost sestavit v cizím jazyce písemné sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov
 3.  stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 8 minut
 4.  schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Při ověřování dovedností uvedených v odstavci 1) a 2) lze používat slovník, ale pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 7 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky (viz tematické okruhy daného jazyka), která trvá 25-30 minut a při které se u kandidáte ověřuje:
- schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života
- dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
- dovednost plynně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v originále v rozsahu nejméně 500 stran ( doporučuje se četba více titulů, minimální počet 2), schopnost formulovat v cizím jazyce vlastní názor a úsudek o daném literárním díle (dílech)

Angličtina - SJZ základní - tématické okuhy

Angličtina - SJZ základní -tématické okruhy

Tematické a konverzační okruhy:

 1. House and home. Rooms, furniture. Housing.
 2. My town/village.
 3. Shops, shopping and services.
 4. Daily routine. Work and leisure.
 5. Leisure time. Hobbies and pastime activities.
 6. Sports and games.
 7. Health and illness. Seeing a doctor. Keeping fit.
 8. Clothes and fashion.
 9. Food and meals. At a restaurant.
 10. Entertainment - cinema, theatre, music, books, arts.
 11. Going on holiday. Tourism. Sightseeing.
 12. Travel and transport. City traffic.
 13. Seasons of the year. Weather.
 14. The environment (problems). Countryside, nature.
 15. Media (TV, radio, newspapers).
 16. Holidays, festivals and celebrations.
 17. Progress in technology and problems in society.

Doporučené učebnice:
SJZ základní

 • Raymond Murphy: English Grammar in Use – Fourth Edition (CambridgeUniversityPress)
 • Luke Prodromou: Grammar and Vocabulary for First Certificate (Pearson Longman)
 • Michael Vince: First Certificate Language Practice (Macmillan)
 • Michael McCarthy and Felicity O'Dell: English Vocabulary in Use – Upper –intermediate (Cambridge University Press)
 • First Certificate Practice Tests (Pearson Longman)

SJZ všeobecná

 • Michael Vince: Advanced Language Practice (Macmillan)
 • Martin Hewings: Advanced Grammar in Use (CambridgeUniversityPress)
 • Michael McCarthy and Felicity O'Dell: English Vocabulary in Use – Advanced (CambridgeUniversityPress)
 • George Yule:OxfordPractice Grammar – Advanced (OxfordUniversityPress)
 • CAE Practice Tests (Pearson Longman)

Angličtina - SJZ všeobecná - reálie

Angličtina - SJZ všeobecná - reálie

Angličtina - SJZ všeobecná - reálie

Angličtina - SJZ všeobecná - tematické okruhy

Angličtina - SJZ všeobecná - tematické okruhy

 

TEMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE - CONVERSATION TOPICS

 1. Family / Course of Life
 2. Home and furniture / Housing / House and Home
 3. Towns, Traffic and public services / Life in a town / Village Life
 4. Shopping and Services
 5. Jobs and career / Professions and occupations / Trades and professions
 6. Daily program / routine, Leisure time, activities and hobbies / Public and social activities / Socialising
 7. Crime, money, problems in the society
 8. Sports and games
 9. The human body / Health and sickness
 10. Clothing / Dressing / fashion
 11.  Food / Meals
 12. Culture and entertainment / The arts
 13. Education
 14. Sightseeing / Showing visitors round / On holiday
 15. Travel and transport
 16. Climate and weather / farming / Gardening
 17. Environment / Nature, animals and plants
 18. The media
 19. Holidays and festivals / Festivals and Celebrations
 20. Science and technology

Doporučené učebnice:

SJZ všeobecná

 • Michael Vince: Advanced Language Practice (Macmillan)
 • Martin Hewings: Advanced Grammar in Use (CambridgeUniversityPress)
 • Michael McCarthy and Felicity O'Dell: English Vocabulary in Use – Advanced (CambridgeUniversityPress)
 • George Yule:OxfordPractice Grammar – Advanced (OxfordUniversityPress)
 • CAE Practice Tests (Pearson Longman)

 

SJZ: Němčina-tematické okruhy

SJZ: Němčina-tematické okruhy

Tematické a konverzační okruhy:

 • Familie und Familienleben.
 • Die Wohnung und ihre Einrichtung.
 • Speisen, im Restaurant, Nationalspeisen.
 • Einkäufe, Geschäfte, Dienstleistungen.
 • Bekleidung und Mode.
 • Berufe, der Arbeitstag, Bildungswesen.
 • Krankheiten, beim Arzt, der menschliche Körper.
 • In der Stadt, auf dem Lande.
 • Verkehr, Stadtverkehr.
 • Die Tschechische Republik, mein Heimatort.
 • Zeit, Wetter, Jahreszeiten.
 • Feste, Feiertage, Bräuche.
 • Urlaub, Ferien, Tourismus, Hotels.
 • Sport und Touristik, internationale Sportwettkämpfe.
 • Das kulturelle Leben.
 • Natur, Fauna, Flora, Umweltschutz.
 • Tagesprogramm, Freizeitgestaltung.
 • Probleme der Welt, Technik.

Doporučené učebnice:

SJZ základní

 • em neu Hauptkurs 2008, Max Hueber Verlag 2008
 • Mittelpunkt B2, Ernst Klett Sprachen 2007
 • Übungsgrammatik, Max Hueber Verlag 2006
 • Aspekte B2, Langenscheidt Verlag 2010

SJZ všeobecná

 • em neu Abschlusskurs 2008, Max Hueber Verlag 2008
 • Mittelpunkt C1, Ernst Klett Sprachen 2007
 • Aspekte C1, Langenscheidt Verlag 2010

Němčina - SJZ všeobecná - reálie

Němčina - SJZ všeobecná - reálie

   Němčina - SJZ všeobecná - reálie

SJZ: Francouzština-tematické okruhy

Francouzština - tematické okruhy


Tematické a konverzační okruhy:

 1. Ma ville, mon village.
 2. Achats, magasins, prix.
 3. Métiers et professions, mon travail/ mes projets.
 4. Ma vie quotidienne, travail, loisirs.
 5. Mes loisirs préférés.
 6. Sports, compétitions sportives.
 7. Santé, maladies, chez le médecin.
 8. Habillement, mode.
 9. Culture - cinéma, théâtre, musique, arts.
 10. Vacances, tourismes, voyages.
 11. Moyens de transport, transport en ville.
 12. Saisons de l’année, temps.
 13. Environnement, nature, climat /problèmes/.
 14. Moyens de communication / presse, radio, télévision/.
 15. Fêtes, festivals.
 16. Progrès technologique et problèmes de société.

Doporučené učebnice:
SJZ základní z francouzštiny:

 • Connexions1 a 2 (DIDIER)
 • Forum1 a 2 (HACHETTE)
 • Gramaire expliquée du français niveau intermédiaire (CLE International)

SJZ všeobecná z francouzštiny:

 • Connexions 1,2 a3 (DIDIER)
 • Forum 1, 2 a 3 (HACHETTE)
 • Gramaire expliquée du français niveau avancée
 • (CLE International)
 • Civilisation en dialogues (CLE International)

 

Francouzština - SJZ všeobecná - reálie

Francouzština - SJZ všeobecná - reálie

  Francouzština - SJZ všeobecná - reálie

 

SJZ: Čeština pro cizince-tematické okruhy

SJZ: Čeština pro cizince-tematické okruhy

Tematické a konverzační okruhy:

 • Rodina a rodinný život
 • Bydlení, zařízení bytu
 • Stravování, národní speciality, návštěva restaurace
 • Nakupování, obchody, veřejné služby
 • Oděvy. móda
 • Povolání, pracovní den, systém vzdělávání
 • Nemoci, lidské tělo, návštěva lékaře
 • Život ve městě a na venkově
 • Doprava, provoz ve městě
 • Česká republika
 • Možnosti komunikace
 • Počasí, roční období
 • Svátky, oslavy, zvyky a obyčeje
 • Dovolená, prázdniny, pobyt v hotelu
 • Sport a turistika, mezinárodní sportovní utkání
 • Média
 • Umění, kulturní vyžití
 • Příroda, fauna, flora, ochrana životního prostředí
 • Denní program, volnočasové aktivity
 • Problémy současného světa, technika


Upozornění: Výše uvedené tematické okruhy se týkají pouze Státní jazykové zkoušky základní-čeština pro cizince a Státní jazykové zkoušky všeobecné - čeština pro cizince


Tematické okruhy pro Zkoušku A2 pro trvalý pobyt
naleznete na stránkáchwww.cestina-pro-cizince.cz

  

SJZ: Čeština - SJZ všeobecná - reálie

Čeština - SJZ všeobecná - reálie

   Čeština - SJZ všeobecná - reálie

 

SJZ: Konzultace ke SJZ pro externí zájemce

Kandidát, který nenavštěvuje přípravný kurz, má možnost domluvit si na sekretariátu školy individuální konzultaci. V rámci konzultace poskytne vyučující potenciálnímu kandidátovi informace o stavbě písemné i ústní části zkoušky, lze rovněž nahlédnout do modelového testu.

Bližší informace podá sekretariát školy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon 585 704 111

poplatek za konzultaci: 500,- Kč / hodinu

 

 Osvědčení o základní znalosti jazyka

Osvědčení o základní znalosti jazyka
Podle vyhlášky MŠMT 33/2005 Sb.

Termíny zkoušky:

Ke zkoušce se lze individuálně přihlásit u vedoucí JŠ, a to

 • - mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • - telefonicky: 585 704 151

Termín zkoušky bude stanoven po dohodě s posluchačem.
Posluchač je registrován ke zkoušce po odevzdání řádně
vyplněné a podepsané přihlášky a zaplacení poplatku za zkoušku.

Popis zkoušky:

Zkouška ověřuje znalost cizího jazyka odpovídající přibližně 420 hodinám výuky.(Úroveň znalostí absolventa základního kurzu).

Kandidát je schopen správně a pohotově reagovat v běžných komunikačních situacích. Zkouška je složena ze dvou částí, písemného testu a ústního pohovoru.

Písemný testprověřuje schopnost porozumět čtenému textu a pracovat s ním (najít v textu informace dle zadání) a dále schopnost správně používat gramatické a lexikální struktury.
Písemná část trvá 100 minut.

V ústní částikandidát prokáže schopnost konverzovat na určené téma.
Doba trvání ústní části je 15 - 20 minut.

Při písemné ani ústní části zkoušky není dovoleno používat
slovníky, ani jiné jazykové příručky.

Tematické okruhy k ústní části zkoušky:

 •  rodina
 •  bydlení
 •  cestování
 •  kultura
 •  sport
 •  volný čas a koníčky
 •  nakupování
 •  zdraví a nemoc

Poplatek za zkoušku:

3.000,- Kč za písemnou i ústní část,
poplatek se hradí převodem na účet školy,
číslo účtu: 19-1149850227/0100 (KB)
Zpráva pro příjemce: jméno kandidáta


Osvědčení o základní znalosti jazyka odpovídá úrovni
B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Go to top